Trwa ładowanie...
d3vwm9e
espi

VOTUM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

VOTUM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d3vwm9e

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | | |
| | Wybrane skonsolidowane dane finansowe - Grupa Kapitałowa VOTUM | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 49 198 | 41 365 | 11 769 | 9 795 | |
| | Koszty działalności operacyjnej | 42 208 | 37 566 | 10 097 | 8 895 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 6 332 | 3 531 | 1 515 | 836 | |
| | Zysk (strata) brutto | 6 027 | 4 181 | 1 442 | 990 | |
| | Zysk (strata) netto | 4 703 | 3 515 | 1 125 | 832 | |
| | Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom niekontrolującym | -29 | -23 | -7 | -5 | |
| | Zysk (strata) netto podmiotu dominującego | 4 732 | 3 538 | 1 132 | 838 | |
| | Aktywa razem | 39 788 | 39 385 | 9 529 | 9 497 | |
| | Zobowiązania razem | 22 761 | 20 904 | 5 451 | 5 041 | |
| | w tym zobowiązania krótkoterminowe | 17 888 | 15 273 | 4 284 | 3 683 | |
| | Kapitał własny | 17 027 | 18 481 | 4 078 | 4 456 | |
| | Kapitał podstawowy | 1 200 | 1 200 | 287 | 289 | |
| | Liczba udziałów/akcji w sztukach | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| | Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 1,42 | 1,54 | 0,34 | 0,37 | |
| | Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | 0,39 | 0,29 | 0,09 | 0,07 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 704 | 1 420 | 1 604 | 336 | |
| | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -211 | -3 578 | -50 | -847 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 502 | -2 368 | -1 077 | -561 | |
| | Wybrane dane finansowe - VOTUM S.A. | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 38 507 | 30 720 | 9 216 | 7 274 | |
| | Koszty działalności operacyjnej | 32 508 | 28 066 | 7 780 | 6 646 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 5 715 | 2 602 | 1 368 | 616 | |
| | Zysk (strata) brutto | 7 481 | 5 431 | 1 790 | 1 286 | |
| | Zysk (strata) netto | 6 118 | 4 738 | 1 464 | 1 122 | |
| | Aktywa razem | 33 308 | 31 357 | 8 005 | 7 561 | |
| | Zobowiązania razem | 14 395 | 12 441 | 3 460 | 3 000 | |
| | w tym zobowiązania krótkoterminowe | 13 384 | 11 162 | 3 217 | 2 691 | |
| | Kapitał własny | 18 913 | 18 916 | 4 545 | 4 561 | |
| | Kapitał podstawowy | 1 200 | 1 200 | 288 | 289 | |
| | Liczba uziałów/akcji w sztukach | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| | Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 1,58 | 1,58 | 0,38 | 0,37 | |
| | Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | 0,51 | 0,39 | 0,12 | 0,09 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 496 | 411 | 1 076 | 97 | |
| | Przepływy pieniężne netto z dzialalności inwestycyjnej | 803 | 2 202 | 192 | 521 | |
| | Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3 428 | -5 607 | -820 | -1 328 | |
| | | | | | | |
| | Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawierają dane za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku. Dane porównawcze prezentowane są: - według stanu na dzień 31 grudnia 2013 dla sprawozdań z sytuacji finansowej - za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku dla sprawozdań z całkowitych dochodów, sprawozdań z przepływów pieniężnych oraz sprawozdań ze zmian w kapitale własnym. Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 91 ust. 2 Rozporzędzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku: - pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy (30 września 2014 roku: 1 EUR = 4,1755 PLN; 31 grudnia 2013 roku: 1 EUR = 4,1472 PLN) - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca do końca III kwartału danego roku (od 1 stycznia 2014 do 30 września 2014: 1 EUR = 4,1803 PLN; od 1 stycznia 2013 do 30 września 2013: 1 EUR = 4,2231 PLN). Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej grupy oraz odpowiednio sprawozdania z sytuacji finansowej Emitenta prezentowane są na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego. | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport Q32014_GKVOTUM.pdf Sprawozdanie kwartalne za 3 kwartał 2014 VOTUM S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według
w walucie
data przekazania: 2014-11-12
VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOTUM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-012 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyścigowa 56i
(ulica) (numer)
(71) 33 43 800 (71) 33 43 803
(telefon) (fax)
biuro@votum-sa.pl www.votum-sa.pl
(e-mail) (www)
899-25-49-057 020136043
(NIP) (REGON)
d3vwm9e

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Dariusz Czyż Prezes Zarządu
2014-11-12 Elżbieta Kupiec Członek Zarządu
2014-11-12 Bartłomiej Krupa Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwm9e

Podziel się opinią

Share
d3vwm9e
d3vwm9e