Trwa ładowanie...
d1ojejr
espi

W INVESTMENTS - Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowe...

W INVESTMENTS - Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii J, K, L oraz O Spółki (105/2013)
Share
d1ojejr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 105 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | W INVESTMENTS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii J, K, L oraz O Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd W Investments S.A. (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 16 września 2013 roku, Spółka otrzymała uchwałę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: "GPW") w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J, K, L i O Spółki. W treści w/w uchwały Zarząd GPW stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu GPW do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone zostają następujące akcje Spółki: a) 100.000.000 (sto milionów) akcji serii J, b) 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji serii K, c) 329.970.000 (trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset
siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii L, d) 362.181.312 (trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Jednocześnie, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, Zarząd GPW postanawia wprowadzić z dniem 18 września 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Spółki serii J, K, L i O, o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 września 2013 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLARIEL00046". | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

W INVESTMENTS SA
(pełna nazwa emitenta)
W INVESTMENTS Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
022 116 66 66 022 116 66 61
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-09-16 Piotr Sawala Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ojejr

Podziel się opinią

Share
d1ojejr
d1ojejr