Trwa ładowanie...
dhwlsfm

WARTA OFE miesięczna struktura aktywów

...
Share
dhwlsfm

05.06. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 31/05/2012)

1 . Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 59,225 %
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także
pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
2 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,000 %
opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub
poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 1,029 %
walucie polskiej
4 . Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 0,000 %
walutach państw będących członkami OECD oraz innych
państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy
o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym
że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu
rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
5 . Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 31,794 %
giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku
giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
6 . Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym lub 0,018 %
zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku
pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa
do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
7 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,000 %
8 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,000 %
inwestycyjne zamknięte
9 . Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000 %
inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze
inwestycyjne otwarte

dhwlsfm

10 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 0,000 %
przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6
11 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000 %
papiery wartościowe emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa
12 . Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 0,000 %
dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
13 . Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa w 0,000 %
pkt 6, obligacje emitowane przez podmioty inne niż
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki,
miasto stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
14 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000 %
papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki,
miasto stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości
nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
15 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 2,955 %
przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe,
o których mowa w pkt 13 i 14
16 . Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o 0,814 %
której mowa w pkt 6, obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13
17 . Listy zastawne 0,000 %
18 . Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 0,000 %
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
19 . Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego 3,574 %
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym
20 . Należności 0,340 %
21 . Środki pieniężne 0,251 %
100,000 %

kom abs/

dhwlsfm

Podziel się opinią

Share
dhwlsfm
dhwlsfm