Trwa ładowanie...
d1zuecy

WDM CAPITAL S.A. - Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ram ...

WDM CAPITAL S.A. - Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (17/2015)

Share
d1zuecy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WDM CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 11 lutego 2015 r. Zarząd Spółki podjął następujące uchwały: (i) uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki, (ii) uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F określa, że: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 400.000,00 zł, z kwoty 13.000.000,00 zł do kwoty nie wyższej niż 13.400.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż
400.000 (czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 2. Wszystkie akcje nowej emisji serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 3. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 5,00 zł za jedna akcję serii F. 4. Akcje nowej emisji serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 5. Akcje nowej emisji serii F będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014 r., tj. od dnia 01.01.2014 r. 6. Akcje serii F zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. 7. Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania niezbędne w celu wykonania przedmiotowej uchwały, w szczególności skieruje oferty objęcia akcji oraz zawrze umowy objęcia akcji nowej emisji serii F. 8. Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte w terminie do dnia 30 lipca 2015 r. 9. Akcje nowej emisji
serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami). 10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w pkt 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. Ponadto Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w art. 3A ust. 1 i n. Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną na wniosek Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10.02.2015 r. po przedstawieniu przez Zarząd Radzie Nadzorczej opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych
akcji, Zarząd Spółki postanowił o pozbawieniu w całości prawa poboru akcji serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G określa, że: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 235.296 zł, z kwoty 13.400.000 zł do kwoty nie wyższej niż 13.635.296,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 235.296 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 2. Wszystkie akcje nowej emisji serii G będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 3. Cena emisyjna akcje serii G wynosi 4,25 zł za jedna akcję serii G. 4. Akcje nowej emisji serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 5. Akcje nowej emisji serii G będą
uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014 r., tj. od dnia 01.01.2014 r. 6. Akcje serii G zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. 7. Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania niezbędne w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności skieruje oferty objęcia akcji oraz zawrze umowy o objęciu akcji nowej emisji serii G. 8. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte w terminie do dnia 30 lipca 2015 r. 9. Akcje nowej emisji serii G nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami). 10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w pkt. 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki przed
zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. Ponadto Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w art. 3A ust. 1 i n. Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną na wniosek Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10.02.2015 r. po przedstawieniu przez Zarząd Radzie Nadzorczej opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru nowych akcji, Zarząd Spółki postanowił o pozbawieniu w całości prawa poboru akcji serii G przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Różnica cen emisyjnych akcji serii F i akcji serii G wynika z faktu, że akcje serii F będą mogli objąć inwestorzy składający pojedynczy zapis o wartości co najmniej 100 tys. zł, natomiast akcje serii G będą mogli objąć inwestorzy składający pojedynczy zapis o wartości co najmniej ok. 500 tys. zł. Ponadto Zarząd Spółki
na podstawie art. 3A ust. 6 Statutu Spółki w ramach podjętych uchwał postanowił, iż: 1. będzie się ubiegał o wprowadzenie akcji Spółki serii F i G do obrotu na ryku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 2. akcje Spółki serii F i G zostaną złożone do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 3. zostanie dokonana dematerializacja akcji Spółki serii F i G w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.). Zgodnie z art. 3A Statutu Spółki, Zarząd Emitenta jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 9.750.000,00 zł (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). W związku z podjęciem przez Zarząd Emitenta uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę 635.296,00 zł w ramach emisji akcji serii F i G, Zarząd będzie posiadał możliwość do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki jeszcze o kwotę 9.114.704,00 zł. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest ważne do dnia 9 lutego 2018 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zuecy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WDM CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WDM CAPITAL S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-329 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Powstańców Śląskich | | 1 lok. 201 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 79 11 555 | | +48 71 79 11 556 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8971739404 | | 020684224 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-11 Piotr Sieradzan Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zuecy

Podziel się opinią

Share
d1zuecy
d1zuecy