Trwa ładowanie...
d397jq4
d397jq4

Wezwanie do sprzedaży akcji spółki Bankier.pl SA - komunikat

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do...
Share
d397jq4

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (zwanej dalej "Ustawą") oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z dnia 24 października 2005 r. Nr 207, poz. 1729) (zwanym dalej "Rozporządzeniem").

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju Przedmiotem niniejszego wezwania (zwanego dalej "Wezwaniem") jest 7.224.345 akcji zwykłych na okaziciela, każda o wartości nominalnej 1.0 PLN (słownie: jeden złoty), wyemitowanych przez spółkę Bankier.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej "Spółką"), notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwanej dalej "GPW"), oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLBANKR00010 (zwanych dalej "Akcjami").

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego Firma (nazwa):MIH ALLEGRO B.V. (zwany dalej "Wzywającym") Siedziba: 13-15 Jupiterstraat, 2132 HC Hoofddorp, Królestwo Niderlandów Adres: 13-15 Jupiterstraat, 2132 HC Hoofddorp, Królestwo Niderlandów Telefon: + 31 23 556 2000 Faks: + 31 23 556 2880 Adres strony internetowej: www.naspers.com Adres poczty elektronicznej: meloy.horn@naspers.com Forma prawna: prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego Numer w rejestrze: Kamer van Koophandel w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów, numer 34299842

d397jq4

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje W związku z tym, iż Akcje zostaną nabyte przez Wzywającego, informacje wymagane na podstawie niniejszego pkt 3 zostały przedstawione w pkt 2 Wezwania. Żadne inne podmioty nie nabędą Akcji w wyniku Wezwania.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego Firma (nazwa):UniCredit CAIB Poland Spółka Akcyjna (zwany dalej "Domem Maklerskim", "Podmiotem Pośredniczącym" lub "UniCredit") Siedziba: Warszawa, Polska Adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska Telefon: +48 22 586 29 99 Faks: +48 22 586 29 98 Adres strony internetowej: www.ca-ib.pl Adres poczty elektronicznej: securities.pl@caib.unicreditgroup.eu Forma prawna: spółka akcyjna Numer w rejestrze: KRS 0000149937

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć W wyniku Wezwania, podmiot nabywający akcje zamierza nabyć wszystkie 7.224.345 Akcji, co odpowiada 100% kapitału zakładowego Spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 7.224.345 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów - jeżeli została określona Podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć Akcje pod warunkiem, że nie mniej niż 4.840.311 Akcji będzie objęte zapisami. Podmiot nabywający akcje zastrzega sobie uprawnienie do nabycia Akcji pomimo nieziszczenia się tego warunku. W razie podjęcia przez podmiot nabywający akcje decyzji o nabyciu Akcji pomimo nieziszczenia się tego warunku, informacja o takiej decyzji zostanie niezwłocznie przekazana do wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów, tj. nie później niż w dniu 30 lipca 2009 r.

d397jq4

7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji Podmiot nabywający akcje, działający wyłącznie w imieniu własnym, zamierza osiągnąć 7.224.345 Akcji, tj. 100% Akcji, dających łącznie prawo do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot Jedynie Wzywający nabędzie Akcje objęte Wezwaniem.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem Cena, po której nabywane będą Akcje wynosi 8,70 PLN (słownie: osiem złotych siedemdziesiąt groszy) za jedną Akcję.

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny Cena za Akcję oferowana w niniejszym Wezwaniu, wskazana w pkt 9 spełnia kryteria określone w art. 79 ust. 1 - 3 Ustawy. Cena, po jakiej Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji z okresu odpowiednio 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, tj. cena 7,84 PLN (słownie: siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze) oraz 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, tj. cena 7,42 PLN (słownie: siedem złotych czterdzieści dwa grosze). Wzywający nie nabywał Akcji w okresie ostatnich 12 miesięcy. Średnią cenę rynkową obliczono na podstawie średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu notowań Akcji Spółki w systemie notowań ciągłych.

d397jq4

11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów Zawiadomienie KNF oraz GPW o zamiarze ogłoszenia wezwania:9 czerwca 2009 r. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 1 lipca 2009 r. Data zakończenia przyjmowania zapisów: 30 lipca 2009 r. Planowana data realizacji transakcji sprzedaży na GPW:4 sierpnia 2009 r. Planowana data rozliczenia: 5 sierpnia 2009 r. Wzywający nie przewiduje możliwości skrócenia terminu przyjmowania zapisów, chyba że zamierzony cel wezwania zostanie osiągnięty przed końcem terminu przyjmowania zapisów na Akcje, tj. jeżeli Wzywający nabędzie wszystkie 7.224.345 Akcji, co odpowiada 100% kapitału zakładowego Spółki. Jeżeli Wzywający podejmie decyzję o skróceniu terminu przyjmowania zapisów, informacja o tym zdarzeniu zostanie niezwłocznie przekazana do wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, nie później niż na 7 dni przed upływem
skróconego terminu.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego Firma (nazwa): Naspers Limited Siedziba: 40 Heerengracht, Cape Town, 8001, Republika Południowej Afryki Adres: 40 Heerengracht, Cape Town, 8001, Republika Południowej Afryki Telefon: +27 21 406 2121 Faks: +27 21 406 2890 Adres strony internetowej: www.naspers.com Forma prawna: publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa południowoafrykańskiego Numer w rejestrze: (1925/001431/06) Stosunek zależności: podmiot dominujący wobec Wzywającego/ podmiotu nabywającego akcje

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje W związku z tym, iż Akcje zostaną nabyte przez Wzywającego, informacje wymagane na podstawie niniejszego pkt 13 zostały przedstawione w pkt 12 Wezwania.

14. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy W chwili obecnej Wzywający nie posiada Akcji Spółki. Ani podmiot dominujący, ani podmioty zależne wobec Wzywającego nie posiadają Akcji Spółki.

d397jq4

15. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania Wzywający, działający wyłącznie w imieniu własnym, zamierza osiągnąć 7.224.345 Akcji, tj. 100% Akcji, dających łącznie prawo do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

16. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi W związku z tym, iż Akcje zostaną nabyte wyłącznie przez Wzywającego, informacje wymagane na podstawie niniejszego pkt 16 zostały przedstawione w pkt 14 Wezwania.

17. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania W związku z tym, iż Akcje zostaną nabyte wyłącznie przez Wzywającego, informacje wymagane na podstawie niniejszego pkt 17 zostały przedstawione w pkt 15 Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje Nie dotyczy. Akcje zostaną nabyte wyłącznie przez Wzywającego.

d397jq4

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane przez UniCredit oraz przez Dom Maklerski Pekao (dalej "DM Pekao"). UniCredit będzie przyjmować zapisy złożone bezpośrednio w siedzibie UniCredit oraz złożone drogą korespondencyjną, wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres: UniCredit CAIB Poland S.A. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa w takim terminie, aby dotarły do siedziby UniCredit najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Spółki, tj. 30 lipca 2009 r. do godziny 17.00. DM Pekao będzie przyjmować zapisy we wskazanych poniżej Punktach Przyjmowania Zleceń w godzinach pracy tych Punktów. Lp Miejscowość Kod Ulica Telefon Faks pocztowy 1 Białystok 15-950 Rynek 7 0857328380 0857324843 Kościuszki 2 Bielsk 17-100 Adama 55 0857309407 0857309407 Podlaski Mickiewicza 3 Bielsko- 43-300 R. Dmowskiego 16 0338139741 0338139732 Biała 4 Bochnia 32-700 Kazimierza 9 0146116033
0146116033 Wielkiego 5 Bydgoszcz 85-097 Jagiellońska 34 0523228802 0523456233 6 Chrzanów 32-500 Henryka 20 0326249635 0326249622 7 Ciechanów 80-237 pl. Jana Pawła 8 0236714505 0236714578 II 8 Dębica 39-200 Tadeusza 6 0146703444 0146832001 Kościuszki 9 Działdowo 13-200 pl. Mickiewicza 2/3 0236972186 0236972469 10 Gdańsk 80-336 Uphagena 27 0583461508 0585202707 11 Gliwice 44-100 Prymasa Stefana 6 0323393325 0323393304 Wyszyńskiego 12 Katowice 40-161 al. Wojciecha 56 0322004175 0322518538 Korfantego 13 Kielce 25-519 al. 1000-lecia 4 0413680695 0413445679 Państwa Polskiego 14 Kołobrzeg 78-100 Ppor. Edmunda 6 0943540753 0943523903 Łopuskiego 15 Kraków 30-955 Józefińska 18 0122959291 0122959257 16 Kraków 31-926 os. Centrum B 1 0126821522 0126821203 17 Kraków 31-015 Pijarska 1 0126822958 0126822903 18 Kraków 31-072 Starowiślna 2 0126192437 0126192439 19 Lublin 20-076 Krakowskie 72 0817437090 0817437093 Przedmieście 20 Łódź 90-950 al. Tadeusza 63 0426383327 0426365261 Kościuszki 21 Łódź 90-950 Pilota 21 0426315670
0426374185 Stanisława Wigury 22 Mysłowice 41-400 Mikołowska 6 0323170172 0322225536 23 Myślenice 32-400 Gałczyńskiego 9 0123721850 0123721866 24 Nowy Sącz 33-300 Jagiellońska 26 0184484862 0184438254 25 Olkusz 32-300 Króla 49 0326450320 0326450320 Kazimierza Wielkiego 26 Olsztyn 10-959 Dąbrowszczaków 11 0895211494 0895211497 27 Opole 45-018 pl. Wolności 3 0774000800 0774546011 28 Ostrów 07-300 Grota 1 0297452201 0297453704 Mazowiecka Roweckiego 29 Oświęcim 32-600 Władysława 12 0338449150 0338440808 Jagiełły 30 Płock 09-400 Tysiąclecia 10 0242624347 0242624347 31 Poznań 61-738 pl. Wolności 18 0618551778 0618551776 32 Pruszków 05-800 al. Wojska 23 0227586887w. 0227587197 Polskiego 303,369 33 Radom 26-600 Tadeusza 2 0483621765 0483634771 Kościuszki 34 Rybnik 44-200 3 Maja 10 0324229216 0324221785 35 Rzeszów 35-017 Bernardyńska 7 0178753783 0178620214 36 Sosnowiec 41-200 Małachowskiego 3 0322698419 0322944371 37 Szczecin 70-503 Szczerbcowa 4 0914329984 0914327974 38 Tarnów 33-100 Wałowa 10 0146318251 0146216949
39 Wadowice 34-100 Lwowska 9 0338723557 0338723558 40 Warszawa 00-400 Al. 2 0226529562 0228265933 Jerozolimskie 41 Warszawa 00-950 Jasna 1 0224867119 0228274050 42 Warszawa 00-060 Królewska 27 0226529621 0226529619 43 Warszawa 03-709 ks. Ignacego 15 0225228041 0226188508 Kłopotowskiego 44 Warszawa 00-950 Nowogrodzka 11 0224868858 0226529563 45 Warszawa 00-693 Nowogrodzka 50/5 0224867497 0224867532 4 46 Warszawa 00-958 Towarowa 25 0225714624 022571-46- 54 47 Wrocław 50-079 Ruska 51 0713715353 0713715378 48 Zabrze 41-800 pl. Warszawski 9 0322753006 0322713882 49 Zielona 65-213 Podgórna 9a 0683297211 0683202611 Góra 50 Żywiec 34-300 Kościuszki 46 0338664925 0338664919

W powyższych miejscach są dostępne kopie niniejszego Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy. UniCredit oraz DM Pekao nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów nieprawidłowych, niekompletnych lub nieczytelnych.

20. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie Wzywający nie będzie nabywał Akcji do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji. Informacja o liczbie Akcji będących przedmiotem transakcji zostanie podana przez UniCredit do publicznej wiadomości poprzez przekazanie jej agencji informacyjnej oraz udostępnienie w miejscach przyjmowania zapisów.

21. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane Przedmiotem Wezwania są wyłącznie Akcje zdematerializowane.

d397jq4

22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności Wzywający nie jest podmiotem dominującym ani zależnym wobec Spółki w rozumieniu ustawy.

23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności W związku z tym, iż Akcje zostaną nabyte wyłącznie przez Wzywającego, informacje wymagane na podstawie niniejszego pkt 23 zostały przedstawione w pkt 22 Wezwania.

24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania Nie dotyczy. Wezwanie nie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji.

25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania Z zastrzeżeniem pkt 6 Wezwania, tj. zobowiązania podmiotu nabywającego akcje do nabycia Akcji pod warunkiem, że nie mniej niż 4.840.311 Akcji, będzie objęte zapisami, nie ma żadnych innych warunków. Jak wskazano w pkt 6 Wezwania, podmiot nabywający akcje zastrzega sobie uprawnienie do nabycia Akcji pomimo nieziszczenia się tego warunku. W razie podjęcia przez podmiot nabywający akcje decyzji o nabyciu Akcji pomimo nieziszczenia się tego warunku, informacja o takiej decyzji zostanie niezwłocznie przekazana do wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów, tj. nie później niż w dniu 30 lipca 2009 r.

26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania Wzywający zamierza wystąpić z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zgody na zniesienie dematerializacji Akcji oraz z wnioskiem o wycofanie Akcji z obrotu na GPW tak szybko, jak będzie to prawnie i praktycznie możliwe.

27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania W związku z tym, iż Akcje zostaną nabyte przez Wzywającego, informacje wymagane na podstawie niniejszego pkt 27 zostały przedstawione w pkt 26 Wezwania.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania Z zastrzeżeniem pkt. 6 Wezwania, zgodnie z Ustawą, Wzywający jest uprawniony do odstąpienia od Wezwania, wyłącznie w przypadku, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące Akcji.

29. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia Zabezpieczenie w wysokości przynajmniej 62.851.801,5 PLN, które odpowiada nie mniej niż 100% wartości Akcji, jest ustanowione w formie blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Wzywającego prowadzonym przez UniCredit. Zaświadczenie o ustanowieniu takiego zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego przez Dom Maklerski.

30. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne (a) Zobowiązanie większościowego akcjonariusza Spółki do sprzedaży Akcji w ramach niniejszego Wezwania W dniu 9 czerwca 2009 r., Wzywający oraz MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działająca w imieniu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., ("Fundusz MCI") zawarły umowę, na podstawie której Fundusz MCI nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązał się do zbycia na rzecz Wzywającego 1.330.249 Akcji posiadanych obecnie przez Fundusz MCI oraz zobowiązał się nie odpowiadać na ewentualne kontrwezwania konkurujące z niniejszym Wezwaniem. (b) Inne elementy Wezwania Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Wezwanie to jest skierowane do wszystkich Akcjonariuszy Spółki. Akcje nabywane przez Wzywającego w ramach Wezwania nie mogą być przedmiotem zastawu ani być obciążone
prawami osób trzecich. (c) Procedura odpowiedzi na Wezwanie W dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów UniCredit oraz DM Pekao otworzą rejestr osób odpowiadających na Wezwanie. Właściciele Akcji mający zamiar dokonać zapisu na sprzedaż akcji w DM Pekao powinni: (1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje dyspozycję blokady tych akcji do dnia 5 sierpnia 2009 r. włącznie oraz złożyć zlecenie sprzedaży tych akcji na rzecz Wzywającego z datą ważności do dnia 4 sierpnia 2009r. włącznie, (2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje będące przedmiotem sprzedaży, (3) dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w jednym z Punktów Przyjmowania Zleceń DM Pekao wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania wraz ze złożeniem wyżej wymienionego świadectwa depozytowego, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji, tj. w dniu 30 lipca 2009 r. w godzinach pracy Punktu Przyjmowania Zleceń DM Pekao, w którym składany jest zapis, (4) odebrać wyciąg z
rejestru zapisów, będący potwierdzeniem złożenia zapisu. Właściciele Akcji mający zamiar dokonać zapisu bezpośrednio w siedzibie UniCredit lub też drogą korespondencyjną na adres UniCredit powinni: (1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje dyspozycję blokady tych akcji do dnia 5 sierpnia 2009 r. włącznie oraz złożyć zlecenie sprzedaży tych akcji na rzecz Wzywającego z datą ważności do dnia 4 sierpnia 2009 r. włącznie, (2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje będące przedmiotem sprzedaży, (3) dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w siedzibie UniCredit, bądź też wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem wymienione poniżej dokumenty, w takim terminie, aby dotarły do UniCredit najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji, tj. w dniu 30 lipca 2009 r. do godziny 17:00: - oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt (2), oraz - wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis
oraz umocowanie osoby zgłaszającej Akcje do sprzedaży powinny być potwierdzone przez pracownika podmiotu wydającego świadectwo depozytowe (dane osobowe zawarte w zapisie muszą być identyczne jak na świadectwie - są to dane właściciela Akcji), Adres, na który należy przesłać wymagane dokumenty: Unicredit CA IB Poland S.A. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Koniecznie prosimy o umieszczenie dopisku "Wezwanie - Bankier S.A." w lewym górnym rogu koperty Wszystkie ww. dokumenty powinny być sporządzone zgodnie ze wzorami przekazanymi przez UniCredit pod rygorem nieważności. Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu. UniCredit oraz DM Pekao nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które zostaną doręczone po terminie zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, jak również zapisów nieprawidłowych lub nieczytelnych. W przypadku dokonania zapisu korespondencyjnie dzień otrzymania dokumentów
przez UniCredit będzie traktowany jako dzień złożenia zapisu.

Podpis osoby działającej w Podpis osoby działającej w imieniu imieniu Wzywającego: Podmiotu Pośredniczącego:

Andrzej Sutkowski Wojciech Sadowski Pełnomocnik MIH ALLEGRO B.V. Prokurent

Lesław Dziadkowiec Prokurent

kom amp/

d397jq4

Podziel się opinią

Share
d397jq4
d397jq4