Trwa ładowanie...
d7qfp1s

Więcej słupów trafi na nasze działki?

Sieci energetyczne będą inwestycjami celu publicznego - postanowił Sejm. W czwartek podczas głosowań posłowie przyjęli projekt zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 423 posłów, a jeden był przeciw.
Share
Więcej słupów trafi na nasze działki?
Źródło: Jupiterimages
d7qfp1s

Sieci energetyczne będą inwestycjami celu publicznego - postanowił Sejm. W czwartek podczas głosowań posłowie przyjęli projekt zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Do tej pory inwestycjami celu publicznego - co pozwala m.in. na ułatwienia w procedurze uzyskiwania decyzji lokalizacyjnych - były jedynie sieci przesyłowe. Zmiany przyjęte przez Sejm pozwalają na objęcie tym statusem również sieci dystrybucyjnych.

W toku prac w komisji infrastruktury zmieniono propozycje komisji Przyjazne Państwo, która proponowała, by taki status miały nie tylko sieci energetyczne, ale wszystkie budowle i obiekty służące do wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. W ocenie komisji infrastruktury, takie rozwiązanie byłoby za daleko idące.

d7qfp1s

Zmiana pozwala uwzględnić w studiach i planach zagospodarowania przestrzennego gmin informacje o zasobach energetycznych terenu. Posłowie z komisji Przyjazne Państwo chcieli, by ich umieszczenie było obligatoryjne.

Jakie znaczenie dla właścicieli nieruchomości mogą mieć nowe przepisy? A no takie, że na nasze działki trafi więcej słupów. Wystarczy się wczytać w tekst innej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Szanse, że Senat, do którego teraz trafi dokument, zmieni jego zapisy, są raczej nikłe.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Art. 124
1 Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
1a. W przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek podmiotu, który będzie realizował cel publiczny, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1. Decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

d7qfp1s

Podziel się opinią

Share
d7qfp1s
d7qfp1s