Trwa ładowanie...
d45sdtf
d45sdtf
espi

WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SSAB EMEA AB (Sz...

WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SSAB EMEA AB (Szwecja) progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A. (25/2012)
Share
d45sdtf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIELTON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SSAB EMEA AB (Szwecja) progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wielton S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z dwunastoma zamówieniami na dostawy blach trudnościeralnych z dnia 4 czerwca 2012 roku łączna wartość dostaw realizowanych na rzecz Emitenta przez SSAB EMEA AB z siedzibą w Szwecji w okresie od 16 grudnia 2011 r. (w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 27/2011 w sprawie obrotów z tym dostawcą) wyniosła 15 550 722,08 zł i przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta, które na koniec I kwartału 2012 r. wyniosły ok. 151 mln zł. Dostawą o najwyższej wartości była jedna z dostaw blach trudnościeralnych z dnia 29 maja 2012 r. na kwotę 174 488,15 zł. Emitent informuje, iż dostawy realizowane są w oparciu o zamówienia składane przez Emitenta w miarę zapotrzebowania i obejmują blachy stalowe, które wykorzystywane są przez Wielton S.A. do produkcji pojazdów marki Wielton. Każde zamówienie regulowane jest ogólnymi warunkami dostaw "ALBIF 2000, General Conditions for Delivery of Iron and Steel Products". Odpowiedzialność stron jest
wyłączona w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej pod warunkiem zawiadomienia o zaistnieniu tych okoliczności. Brak płatności faktury VAT skutkuje możliwością naliczenia przez dostawcę kary umownej w wysokości 12% zaległej kwoty płatności, naliczanej od umownego terminu zapłaty. Ogólne warunki współpracy nie zawierają postanowień w zakresie kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z realizowanej współpracy. Jako kryterium uznania łącznej wartości dostaw za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
98-300 Wieluń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Baranowskiego 10A 10A
(ulica) (numer)
0438434510 0438431273
(telefon) (fax)
info@wielton.com.pl www.wielton.com.pl
(e-mail) (www)
8992462770 932842826
(NIP) (REGON)
d45sdtf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Jarosław Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Jarosław Andrzej Szczepek
2012-06-05 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2012-06-05 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45sdtf

Podziel się opinią

Share
d45sdtf
d45sdtf