Trwa ładowanie...
d2bch8z
espi

WIELTON S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

WIELTON S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
Share
d2bch8z
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 588 101 605 238 139 658 145 016
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 351 29 040 8 395 6 958
Zysk (strata) brutto 25 191 27 642 5 982 6 623
Zysk (strata) netto 25 633 22 885 6 087 5 483
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 705 12 146 11 091 2 910
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 148) (11 613) (2 172) (2 782)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 391) (2 191) (4 367) (525)
Przepływy pieniężne netto, razem 19 166 (1 658) 4 551 (397)
Aktywa, razem 379 040 378 682 91 397 92 628
Zobowiązania długoterminowe 57 995 53 831 13 984 13 167
Zobowiązania krótkoterminowe 147 089 161 994 35 467 39 625
XII. Kapitał własny 173 956 162 857 41 946 39 836
XIII. Kapitał zakładowy 12075 12075 2912 2954
XIV. Liczba akcj i (w szt.) 60375000 60375000 60375000 60375000
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,42 0,38 0,10 0,09
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) 0,42 0,38 0,10 0,09
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wielton za 2013 r..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK za rok 2013
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2013.pdf Roczne SSF 2013
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu
GK Wielton SA opinia BSSF 2013.pdf Opinia Biegłego
GK Wielton SA raport BSSF 2013.pdf Raport Biegłego
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego GK Wielton.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych GK Wielton.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-04-25
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A. Przemysł motoryzacyjny
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
98-300 WIELUŃ
(kod pocztowy) (miejscowość)
BARANOWSKIEGO 10A
(ulica) (numer)
0438434510 0438431273
(telefon) (fax)
info@wielton.com.pl www.wielton.com.pl
(e-mail) (www)
899-24-62-770 932842826
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d2bch8z

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Andrzej Szczepek
2014-04-25 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała
2014-04-25 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2014-04-25 Włodzimierz Masłowski Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Masłowski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Aneta Piekarek Główna Księgowa Aneta Piekarek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2bch8z

Podziel się opinią

Share
d2bch8z
d2bch8z