Trwa ładowanie...
d45a7jh

WIKANA - Spełnienie się warunku zawieszającego. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (23/2015)

WIKANA - Spełnienie się warunku zawieszającego. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (23/2015)

Share
d45a7jh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się warunku zawieszającego. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WIKANA S.A. (?Emitent?) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 2 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Zawiadomienie o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego pierwotnie do dnia 31 sierpnia 2015 r., a następnie do dnia 30 września 2015 r., zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego odpowiednio: 28 lipca 2015 r. oraz 31 sierpnia 2015 r. Treść informacji poufnej przekazanej do Komisji w dniu 28 lipca 2015 r.: ?Zarząd Wikana S.A. (?Emitent?), działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa?) oraz § 2 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, informuje, że postanowił opóźnić do dnia 31 sierpnia 2015 r. wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy w odniesieniu do informacji o zawarciu w dniu 28 lipca 2015 r. przez spółkę zależną Emitenta (?Spółka?) znaczącej umowy pod warunkiem zawieszającym (?Umowa?), którym jest pozyskanie przez Spółkę nie później niż do dnia 31 sierpnia 2015 r. finansowania robót, stanowiących przedmiot Umowy. Przekazanie w chwili obecnej do publicznej wiadomości informacji o zawarciu Umowy mogłoby osłabić pozycję negocjacyjną Spółki w rozmowach dotyczących pozyskania
finansowania i negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, co mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki, a przez to także Emitenta. Opóźnienie przekazania informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewni zachowanie poufności opóźnionych informacji do chwili wykonania obowiązku. Treść informacji poufnej przekazanej do Komisji w dniu 31 sierpnia r.: ?Zarząd Wikana S.A. (?Emitent?), działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa?) oraz § 2 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, informuje, że postanowił przedłużyć do dnia 30 września 2015 r. opóźnienie wykonania obowiązku, o którym
mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy w odniesieniu do informacji o zawarciu w dniu 28 lipca 2015 r. przez spółkę zależną Emitenta (?Spółka?) znaczącej umowy pod warunkiem zawieszającym (?Umowa?), którym jest pozyskanie przez Spółkę nie później niż do dnia 31 sierpnia 2015 r. finansowania robót, stanowiących przedmiot Umowy, w związku z podpisaniem w dniu 31 sierpnia 2015 r. Aneksu nr 1 do Umowy, zmieniającego termin spełnienia warunku zawieszającego na dzień 30 września 2015 r. O opóźnieniu wykonania wyżej wymienionego obowiązku, pierwotnie do dnia 31 sierpnia 2015 r., Emitent informował raportem bieżącym przekazanym do Kancelarii DIA-S w dniu 28 lipca 2015 r. Przekazanie w chwili obecnej do publicznej wiadomości informacji o zawarciu Umowy mogłoby osłabić pozycję negocjacyjną Spółki w rozmowach dotyczących pozyskania finansowania i negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, co mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki, a przez to także Emitenta. Opóźnienie przekazania informacji nie spowoduje
wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewni zachowanie poufności opóźnionych informacji do chwili wykonania obowiązku.? Emitent informuje, iż podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do wiadomości publicznej ww. informacji poufnej, gdyż w jego ocenie przedwczesne ujawnienie informacji mogłoby osłabić pozycję negocjacyjną Spółki w rozmowach dotyczących pozyskania finansowania i negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, co mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki, a przez to także Emitenta. Umowa została zawarta przez Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MAGNOLIA S.K.A. (?Spółka?) - spółkę zależną Emitenta oraz SKANSKA S.A. (?Wykonawca?) i dotyczy wykonania robót budowlanych, przedmiotem których jest realizacja budynku B2 w ramach inwestycji Sky House w Lublinie. Termin realizacji Umowy został określony na 14 miesięcy od daty protokolarnego przekazania placu budowy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i wynosi 11,5 mln zł netto. Umowa
przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, jak również z tytułu nieterminowego usunięcia wad w ramach gwarancji/rękojmi czy odstąpienia od Umowy przez Spółkę z winy Wykonawcy. Z kolei Wykonawca jest uprawniony do otrzymania kary umownej od Spółki m.in. z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Spółki czy zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego. Stronom przysługuje także prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, jeżeli wartość szkody przekracza kwotę uzyskanych kar umownych. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, przy czym nie mogą one przekraczać 10% wartości Umowy. Pozostałe warunki Umowy w tym dotyczące jej realizacji, odstąpienia lub rozwiązania nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa spełnia kryteria znaczącej umowy, z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki. W dniu 31 sierpnia 2015 r. Spółka oraz Wykonawca
zawarli Aneks nr 1 do Umowy, zmieniający termin spełnienia warunku zawieszającego z pierwotnie określonego na dzień 31 sierpnia 2015 r., na dzień 30 września 2015 r. Wobec faktu, iż warunek zawieszający został spełniony, tj. Spółka pozyskała finansowanie robót, stanowiących przedmiot Umowy, Emitent podjął decyzję o podaniu informacji poufnej do wiadomości publicznej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Robert Pydzik Prezes Zarządu
2015-09-04 Agnieszka Maliszewska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

Podziel się opinią

Share
d45a7jh
d45a7jh