Trwa ładowanie...
d46jkma
d46jkma
espi

WIND MOBILE - Korekta Raportu kwartalnego Wind Mobile S.A. za II kwartał 2014r. (44/2014) - EBI

WIND MOBILE - Korekta Raportu kwartalnego Wind Mobile S.A. za II kwartał 2014r. (44/2014)
Share
d46jkma

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 44 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta Raportu kwartalnego Wind Mobile S.A. za II kwartał 2014r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wind Mobile S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego i skonsolidowanego Raportu kwartalnego Wind Mobile S.A. za II kwartał 2014 roku, opublikowanego w dniu 06.08.2014r. (EBI nr 34/2014). Zarząd wyjaśnia, że przyczyną korekty jest: (1) Korekta wyceny i prezentacji obligacji trzyletnich wyemitowanych przez Wind Mobile, z uwzględnieniem zmiany wyceny udziałów i akcji nabytych ze środków uzyskanych z emisji. Korekta wynika z ujednolicenia wybranych zasad rachunkowych stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych do Międzynarodowych Standardów Rachunkowych. Wraz z planowanym złożeniem w IV kw. 2014 prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego i uzyskaniem statusu podmiotu ubiegającego się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW, Spółka prezentować będzie sprawozdania finansowe w standardzie MSSF/MSR. Zmianę wprowadzono w celu wyeliminowania istotnej dysproporcji danych finansowych pomiędzy ujęciem dotychczasowym a
nowym. (2) Korekta kontraktów długoterminowych oraz zmiana prezentacji zobowiązań i należności handlowych. Pozycje, które uległy korekcie zaznaczono w Załączniku do raportu, a przy korygowanej pozycji wskazano przyczynę korekty odpowiednio (1) lub/i (2). Nie zaznaczono zmian, które są konsekwencją sumowania pozycji. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że pozostałe informacje podane w raporcie okresowym za II kwartał 2014r. nie uległy zmianie. W związku z powyższym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany jednostkowy i skonsolidowany Raport kwartalny za II kwartał 2014r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. www.windmobile.pl/inwestorzy | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | WindMobilejednostkowyiskonsolidowanyraportkwartalnyQ22014_skorygowany-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Zalacznik_WindMobilejednostkoweiskonsolidowaneSFQ22014skorygowane_pozyc-1.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Styczeń Prezes Zarządu
Tomasz Kiser Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d46jkma

Podziel się opinią

Share
d46jkma
d46jkma