Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

WISTIL - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

WISTIL - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
Share
d4662i3

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów ,towarów i materiałów | 271530 | 245959 | 64481 | 58932 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 12093 | -7202 | 2872 | -1726 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 12975 | -10365 | 3081 | -2483 | |
| | Zysk (strata ) netto | 11212 | -13111 | 2663 | -3141 | |
| | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 19885 | 14231 | 4722 | 3410 | |
| | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 | 1444 | -4 | 346 | |
| | Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -14535 | -16267 | -3452 | -3898 | |
| | Przepływy pieniężne netto | 5334 | -592 | 1267 | -142 | |
| | Aktywa razem | 203779 | 209185 | 49137 | 51168 | |
| | Zobowiązania ogółem | 116373 | 129854 | 28061 | 31763 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 53391 | 56145 | 12874 | 13733 | |
| | Zobowiazania krótkoterminowe | 62982 | 73709 | 15187 | 18030 | |
| | Kapitał własny | 87406 | 79331 | 21076 | 19405 | |
| | Kapitał zakładowy | 5000 | 5000 | 1206 | 1223 | |
| | Liczba akcji | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (zł/EUR ) | 11,21 | -13,11 | 2,66 | -3,14 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą ( zł/EUR ) | 87,41 | 79,33 | 21,08 | 19,41 | |
| | Zasady przeliczenia na EURO:1/poszczególne pozycje bilansu przeliczono wg. ustalonego przez NBP kursu wymiany złotego na EURO obowiązującego na dzień 31.12.2013r. tj.4,1472 zł/EUR i dane porównywalne na dzień 31.12.2012r. 4,0882 zł/EUR;2/ poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych -według kursu stanowiacego średnia arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca objętego raportem tj. za 2013r. 4,2110 zł/EUR i dane porównywalne za 2012r. 4,1736 zł/EUR.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.Zarząd "WISTIL" S.A. z siedzibą w Kaliszu oświadcza , że skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2013 rok i dane porównywalne za 2012 rok zostały sporządzone zgodnie z obowiązujacymi zasadami rachunkowości oraz , że odzwierciedlają w sposób prawdziwy , rzetelny i jasny sytuację finansową oraz wynik grupy kapitalowej oraz ,że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej
emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć grupy emitenta , w tym opis podstawowych zagrożeń.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.Zarząd "Wistil" S.A. z siedzibą w Kaliszu oświadcza , ze podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2013 rok został wybrany zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa oraz , że podmiot ten jak i biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej opinii o badaniu zgodnie z właściwymi przepisami prawa. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RAPORT2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2014-04-25
WISTIL SA
(pełna nazwa emitenta)
WISTIL Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
62-800 Kalisz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Majkowska 13
(ulica) (numer)
(62) 7686100 (62) 7576573
(telefon) (fax)
bos@wistil.pl www.wistil.pl
(e-mail) (www)
6180041735 250024679
(NIP) (REGON)
U-FIN Sp. z o.o. Biuro Audytorskie i Rachunkowe ,Grupa Finans-Servis , 90-613 ŁÓDŹ, UL.Gdańska 80 wpisana pod nr 208 KRBR
(podmiot uprawniony do badania)
d4662i3

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Mieczysław Kedzierski Artur Poborski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Barbara Olszewska Prokurent-Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3