Trwa ładowanie...
d180hp9
espi

WORK SERVICE S.A. - Emisja obligacji przez Emitenta (56/2014)

WORK SERVICE S.A. - Emisja obligacji przez Emitenta (56/2014)
Share
d180hp9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji przez Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133) Zarząd WORK SERVICE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?) informuje, że w dniu 8 lipca 2014 r., Emitent wyemitował łącznie 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych), których cena emisyjna odpowiada wartości nominalnej, a oprocentowanie ustalone zostało w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę (?Obligacje?), z terminem wykupu w dniu 8 lipca 2017 r. (?Data Wykupu?). Cel emisji Obligacji nie został określony. Obligacje będą podlegać wykupowi przez Emitenta w Dacie Wykupu poprzez zapłatę
kwoty stanowiącą iloczyn liczby Obligacji podlegających wykupowi w Dacie Wykupu i ich wartości nominalnej, powiększonej o należne i niewypłacone odsetki od Obligacji. Poza tym, Obligacje mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi w sytuacji: (i) wystąpienia okoliczności skutkujących przedterminowym ich wykupem z mocy prawa, (ii) zgłoszenia przez obligatariusza zażądania przedterminowego wykupu Obligacji w razie wystąpienia zdarzenia stanowiącego określony w warunkach emisji przypadek naruszenia. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta (w ujęciu skonsolidowanym) na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, czyli na dzień 31 marca 2014 r., wyniosła 456.999 tys. zł, co stanowiło 64,3% sumy bilansowej. Zarząd Emitenta przewiduje, że w okresie do całkowitego wykupu Obligacji zobowiązania Emitenta nie powinny wzrosnąć o więcej niż do [66]% sumy bilansowej Emitenta (w ujęciu skonsolidowanym). Emitent nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązania się ze zobowiązań
wynikających z emisji Obligacji. Emitent planuje spłacić Obligacje z nadwyżki finansowej wygenerowanej w latach 2014-2017. Będzie to możliwe głównie dzięki środkom wygenerowanym z bieżącej działalności Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
+48 71 37 10 900 +48 71 37 10 938
(telefon) (fax)
work@workservice.pl www.workservice.pl
(e-mail) (www)
897-16-55-469 932629535
(NIP) (REGON)
d180hp9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2014-07-09 Tomasz Ślęzak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d180hp9

Podziel się opinią

Share
d180hp9
d180hp9