Trwa ładowanie...
d9vere3
d9vere3
espi

WORK SERVICE S.A. - Wybór biegłego rewidenta (31/2014)

WORK SERVICE S.A. - Wybór biegłego rewidenta (31/2014)
Share
d9vere3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: Emitent) informuje, że uchwałą nr 7 z dnia 2 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta Spółki do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Work Service S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Work Service za I półrocze 2014 roku oraz badania sprawozdania finansowego Work Service S.A. za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Work Service za rok 2014. Uprawnienie Rady Nadzorczej do dokonania wyboru biegłego rewidenta wynika z § 16 ust.2 lit h) Statutu Spółki. Statutowa kompetencja do wyboru biegłego rewidenta została powierzona Radzie Nadzorczej na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 66 § 4 Ustawy o Rachunkowości. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi. Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia ww.
czynności jest BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12. Wybrana spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3355. Wcześniej Work Service S.A. korzystała z usług spółki BDO Sp. z o.o. która badała sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane Spółki za lata 2008 ? 2013 , doradzała przy przekształceniu danych finansowych na MSR za lata 2004-2006 dla celów prospektu emisyjnego sporządzanego w 2008 r., badała sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane za lata 2004-2006 dla celów prospektu emisyjnego sporządzanego w 2008r., doradzała przy sporządzeniu prospektu emisyjnego w 2008r, dokonywała oceny prognoz finansowych 2007, 2008 oraz doradzała przy sporządzaniu prospektu emisyjnego w 2011/12, w tym dokonywała oceny prognoz finansowych 2012, badania sprawozdania pro forma 2011, doradzała z zakresu konsolidacji 2009-2010 oraz z zakresu rachunkowości 2010. Podstawa prawna: 1.
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009r. z późn. zmianami) 2. § 5 ust. 1 pkt 19) w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółce handlowych . | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
+48 71 37 10 900 +48 71 37 10 938
(telefon) (fax)
work@workservice.pl www.workservice.pl
(e-mail) (www)
897-16-55-469 932629535
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2014-04-03 Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9vere3

Podziel się opinią

Share
d9vere3
d9vere3