Trwa ładowanie...
d39efcg

Wzrost PKB może się ukształtować poniżej ścieżki centralnej - projekcja NBP

29.10. Warszawa (PAP) - Czynniki ryzyka wskazują na możliwość ukształtowania się dynamiki PKB poniżej ścieżki centralnej; dla CPI bilans ryzyk jest zrównoważony - wynika z...

Share
d39efcg

29.10. Warszawa (PAP) - Czynniki ryzyka wskazują na możliwość ukształtowania się dynamiki PKB poniżej ścieżki centralnej; dla CPI bilans ryzyk jest zrównoważony - wynika z projekcji NBP. Wśród głównych czynników ryzyka wymieniono politykę fiskalną, ceny żywności i energii w Polsce, kurs walutowy oraz rozwój sytuacji w otoczeniu zewnętrznym.

"Ocenia się, że w horyzoncie projekcji bilans ryzyk jest zrównoważony dla inflacji, natomiast w przypadku wzrostu PKB, czynniki ryzyka wskazują na możliwość ukształtowania się tej zmiennej poniżej ścieżki centralnej. Główne ryzyka dla inflacji związane są z kształtowaniem się kursu złotego, zarówno względem euro jak i dolara. Kurs walutowy pozostaje także istotnym źródłem niepewności dla wzrostu gospodarczego. Wciąż istotne ryzyka wiążą się z rozwojem sytuacji za granicą. Łączą się one z szybkością wychodzenia gospodarki światowej z fazy recesji oraz ze skalą zacieśniania polityki fiskalnej i monetarnej w krajach rozwiniętych. Na możliwość ukształtowania się PKB poniżej ścieżki centralnej wpływa ryzyko niższego od oczekiwań wykorzystania środków UE oraz możliwego zacieśnienia polityki fiskalnej" - napisano w projekcji.

POLITYKA FISKALNA

d39efcg

"Polityka fiskalna pozostaje ważnym czynnikiem ryzyka dla przyszłej inflacji i PKB, zwłaszcza w długim horyzoncie projekcji. Reakcją na wzrost zadłużenia sektora finansów publicznych (SFP) mogą być kolejne zmiany systemowe, zwiększające wpływy i ograniczające wydatki tego sektora w 2012 r. W konsekwencji rośnie prawdopodobieństwo ukształtowania się PKB poniżej ścieżki centralnej, natomiast wpływ zmian polityki fiskalnej na inflację CPI obarczony jest dużą niepewnością, gdyż w zależności od przyjętych rozwiązań może być czynnikiem oddziaływującym w kierunku wyższych bądź niższych cen konsumenta. Dodatkowym ryzykiem dla poziomu PKB w horyzoncie projekcji jest kształtowanie się inwestycji SFP łączące się ze stopniem wykorzystania przez sektor publiczny środków UE" - napisano.

CENY ŻYWNOŚCI I ENERGII W POLSCE

"W związku z istotnym wpływem regulacji na kształtowanie się cen energii i żywności, podobnie jak w poprzednich rundach prognostycznych pozostają one istotnym źródłem ryzyk dla inflacji. Znacząca niepewność związana jest z przyszłą polityką Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska (w tym implementacji standardów dotyczących emisji dwutlenku węgla) oraz działaniami regulacyjnymi na rynku żywności. Ponadto na ceny energii wpływać będzie polityka taryfowa URE wobec wysokich deklarowanych potrzeb inwestycyjnych sektora energetycznego w Polsce" - napisano w projekcji.

KURS WALUTOWY

d39efcg

"Utrzymuje się, sygnalizowana w poprzednich rundach prognostycznych, niepewność związana z kształtowaniem się kursu złotego. Z jednej strony, wysoki deficyt finansów publicznych oraz możliwość ewentualnego przekroczenia przez dług publiczny kolejnych progów ostrożnościowych stwarza ryzyko osłabienia się kursu złotego, zwłaszcza przy utrzymującej się niepewności na światowych rynkach finansowych. Z drugiej strony, relatywnie wysoki na tle krajów regionu i krajów strefy euro wzrost gospodarczy w Polsce może - w warunkach utrzymującej się nadpłynności na światowych rynkach finansowych - zintensyfikować napływ inwestycji bezpośrednich i portfelowych z zagranicy i przyczynić się do aprecjacji waluty krajowej" - napisano.

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE

"Otoczenie zewnętrzne pozostaje najważniejszym źródłem niepewności dla projekcji inflacji. W dalszym ciągu dużą zmiennością cechują się prognozy wzrostu gospodarczego dla krajów rozwiniętych. Z jednej strony, wciąż trudna do przewidzenia pozostaje reakcja gospodarek krajów rozwiniętych na nieuniknione wycofywanie się rządów i banków centralnych z polityki silnej stymulacji fiskalnej i monetarnej. Z drugiej strony, utrzymuje się wysoka niepewność na światowych rynkach finansowych (w tym na rynku walutowym), na co wpływ w ostatnim okresie miały rosnące obawy związane ze skutkami narastającego zadłużenia krajów rozwiniętych oraz przyszłą polityką walutową największych gospodarek świata. Dodatkowym źródłem niepewności pozostaje stopień przełożenia rosnącego popytu ze strony gospodarki światowej, a także uwarunkowań podażowych, na kształtowanie się cen surowców rolnych i surowców energetycznych" - napisano w projekcji NBP. (PAP)

fdu/ asa/

d39efcg

Podziel się opinią

Share
d39efcg
d39efcg