Trwa ładowanie...
dsoken6
dsoken6
espi

YAWAL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

YAWAL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
dsoken6
WYBRANE DANE FINANSOWE MESSAGE (ENGLISH VERSION)
w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 168 590 150 215 42 101 34 607
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 446 3 868 -860 891
Zysk (strata) brutto -4 823 -2 687 -1 204 -619
Zysk (strata) netto przypisany do podmiotu dominującego -5 438 -5 612 -1 358 -1 293
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 543 20 216 2 383 4 657
Przepływy inwestycyjne z działalności inwestycyjnej -15 469 -26 040 -3 863 -5 999
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 037 3 614 2 007 833
Przepływy pieniężne netto, razem 2 111 -2 210 527 -509
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,89 -0,92 -0,22 -0,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,89 -0,92 -0,22 -0,21
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 233 695 225 349 59 009 54 853
Zobowiazania i rezerwy 124 286 106 272 31 383 25 868
Zobowiązania długoterminowe 59 771 66 902 15 093 16 285
Zobowiązania krótkoterminowe 56 975 35 910 14 387 8 724
Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 109 409 119 077 27 626 28 985
Kapitał zakładowy 6 825 6 825 1 723 1 661
Liczba akcji 6 093 750 6 093 750 6 093 750 6 093 750
Rozwodniona liczba akcji 6 093 750 6 093 750 6 093 750 6 093 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,95 19,54 4,53 4,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,95 19,54 4,53 4,76
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 118 783 93 066 29 663 21 441
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 561 11 248 889 2 591
Zysk (strata) brutto 2 790 13 008 697 2 997
Zysk (strata) netto przypisany do podmiotu dominującego 2 131 10 205 532 2 351
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 904 11 098 475 2 557
Przepływy inwestycyjne z działalności inwestycyjnej -10 548 -15 410 -2 634 -3 550
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 272 5 606 2 315 1 292
Przepływy pieniężne netto, razem 628 1 294 157 298
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,47 1,67 0,12 0,39
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,47 1,67 0,12 0,39
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 226 093 208 314 57 090 50 707
Zobowiazania i rezerwy 101 591 81 204 25 652 20 063
Zobowiązania długoterminowe 54 794 58 398 13 836 14 215
Zobowiązania krótkoterminowe 40 087 20 278 10 122 4 919
Kapitał własny 124 492 127 110 31 435 30 941
Kapitał zakładowy 6 825 6 825 1 723 1 661
Liczba akcji 6 093 750 6 093 750 6 093 750 6 093 750
Rozwodniona liczba akcji 6 093 750 6 093 750 6 093 750 6 093 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,64 20,86 5,21 5,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,64 20,86 5,21 5,08
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
SA-R2010IVkw.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-02-28
YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
YAWAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-284 Herby
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lublinicka 36
(ulica) (numer)
034 3528800 034 3574142
(telefon) (fax)
yawal@yawal.com www.yawal.com
(e-mail) (www)
573-010-60-96 150260970
(NIP) (REGON)
dsoken6

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Edmund Mzyk Prezes Zarządu
2011-02-28 Andrzej Kaszczyński Wiceprezes Zarządu
2011-02-28 Janusz Paliga Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsoken6

Podziel się opinią

Share
dsoken6
dsoken6