Trwa ładowanie...
d1ijvi9
d1ijvi9
espi

YELLOW HAT - Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na ... - EBI

YELLOW HAT - Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 listopada 2014 roku (26/2014)
Share
d1ijvi9

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 26 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 listopada 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki YELLOW HAT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łowickiej 19/6, 02-574 Warszawa, informuje, o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YELLOW HAT S.A. zwołanego na dzień 24 listopada 2014 roku dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu punktów przewidujących podjęcie uchwał w przedmiocie: 1/ wyrażenia zgody na zawarcie przez zarząd Spółki umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą Smart Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 2/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd spółki porozumienia, na mocy którego Spółka przestanie być stroną umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 roku oraz powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia ww. porozumienia i reprezentowania Spółki wobec członków Zarządu Spółki. Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 listopada 2014 roku przedstawia się
następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wyrażenia zgody na zawarcie przez zarząd Spółki umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą Smart Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd spółki porozumienia, na mocy którego Spółka przestanie być stroną umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 roku oraz powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia ww. porozumienia i reprezentowania Spółki wobec członków Zarządu Spółki c) zmian statutu Spółki, d) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, e) połączenia (scalenia) akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki, f) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na
okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Załączniki: 1/ Projekty uchwał na NWZ Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | YEL-Projektyuchwal_NWZ20141124dod-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sławomir Szymański Prezes Zarządu
Łukasz Mroczek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ijvi9

Podziel się opinią

Share
d1ijvi9
d1ijvi9