Trwa ładowanie...

Zakup ziemi pod Moskwą?

Pla­ti­num Pro­per­ties Gro­up do­pię­ło spek­ta­ku­lar­ny za­kup grun­tów w Ro­sji. No­to­wa­na na NewConnect fir­ma w syl­we­stra pod­pi­sa­ła umo­wę kup­na ro­syj­skiej spół­ki, do któ­rej na­le­ży 98 hek­ta­rów grun­tów pod Mo­skwą.

Zakup ziemi pod Moskwą?Źródło: Jupiterimages
dgs8biu
dgs8biu

Na ku­pio­nych przez PPG grun­tach po­wstać ma osie­dle miesz­ka­nio­we z czę­ścią ko­mer­cyj­ną. Łącz­na po­wierzch­nia użyt­ko­wa obiek­tów, któ­re ma­ją sta­nąć pod Mo­skwą, to pół mi­lio­na mkw.

Kon­tro­lo­wa­ny przez Pio­tra Wi­śniew­skie­go de­we­lo­per za ro­syj­ską spół­kę za­pła­cić ma w ra­tach 100 mln USD, czy­li po­nad 296 mln zł (ka­pi­ta­li­za­cja Pla­ti­num Pro­per­ties Gro­up to 127 mln zł). Skąd fir­ma z NewConnect weź­mie ty­le pie­nię­dzy? Aby po­zy­skać środ­ki na sfi­nan­so­wa­nie za­ku­pu, PPG za­mie­rza wy­emi­to­wać no­we ak­cje. 18 stycz­nia na NWZA PPG pod gło­so­wa­nie tra­fi pro­jekt uchwa­ły w spra­wie emi­sji nie mniej niż 150 mln wa­lo­rów (dziś ka­pi­tał dzie­li się na 201,9 mln akcji). Gdy­by by­ły one ofe­ro­wa­ne po ce­nie ryn­ko­wej (63 gr), w celu sfi­nan­so­wa­nia za­ku­pu na­le­ża­ło­by wy­emi­to­wać 465 mln no­wych ak­cji.

Do­tych­cza­so­wym wła­ści­cie­lem spół­ki, do któ­rej na­le­żą grun­ty pod Mo­skwą, jest we­hi­kuł in­we­sty­cyj­ny na­le­żą­cy do Ser­gie­ja Mi­chaj­ło­wa i je­go oj­ca Igo­ra Ba­ba­je­wa, głów­nych ak­cjo­na­riu­szy no­to­wa­nejna gieł­dach w Lon­dy­nie i Mo­skwie gru­py spo­żyw­czej Czer­ki­zo­wo.

Jak „Par­kiet” in­for­mo­wał w po­ło­wie grud­nia, praw­do­po­dob­nie zna­ko­mi­ta więk­szość no­wych ak­cji PPG tra­fi do do­tych­cza­so­wych wła­ści­cie­li pod­mo­skiew­skich nie­ru­cho­mo­ści. Je­że­li tak się sta­nie, Mi­chaj­łow i Ba­ba­jew, któ­rych udzia­ły w gru­pie Czer­ki­zo­wo sza­co­wa­ny są na­wet 1,8 mld zł, przej­mą kon­tro­lę nad de­we­lo­pe­rem z NewConnect. Gu­staw Groth, wi­ce­pre­zes za­rzą­du PPG, in­for­mu­je, że no­we ak­cje de­we­lo­pe­ra zo­sta­ną za­ofe­ro­wa­ne za­rów­no ro­syj­skim biz­nes­me­nom, jak i in­nym in­we­sto­rom.

dgs8biu

Za­kup grun­tów pod Mo­skwą nie jest je­dy­ną akwi­zy­cją na wschod­nim ryn­ku, ja­ką kon­tro­lo­wa­ne przez Wi­śniew­skie­go spół­ki do­pię­ły w ostat­nim cza­sie.W mi­nio­nym ty­go­dniu wy­bie­ra­ją­ca się na NewConnect spół­ka pa­li­wo­wa Bro­ad Ga­te (jej de­biut za­pla­no­wa­ny jest na 12 stycz­nia) po­in­for­mo­wa­ła o za­ku­pie ukra­iń­skiej fir­my Fe­sen­ko. Prze­ję­ta spół­ka jest wła­ści­cie­lem nie­wiel­kiej ra­fi­ne­rii na Ukra­inie (jej mak­sy­mal­na moc prze­ro­bo­wa to 60 tys. ton ro­py rocz­nie, dla po­rów­na­nia kon­tro­lo­wa­ny przez PKN Or­len za­kład z Je­dli­czach mo­że prze­ro­bić 135 tys. ton su­row­ca rocz­nie).

Za ukra­iń­ski za­kład Bro­ad Ga­te za­pła­ci w pierw­szym eta­pie rów­no­war­tość ka­pi­ta­łu za­kła­do­we­go, czyli niespełna 15 tys. zł. Po­nad­to do­tych­cza­so­wi wła­ści­cie­le za­kła­du ma­ją w 2012 roku otrzy­mać wy­na­gro­dze­nie za­leż­ne od wy­ni­ków ra­fi­ne­rii za 2011 r. Pre­mia zo­sta­nie im wy­pła­co­na w ak­cjach zmie­rza­ją­cej na NewConnect spółki, które zostaną za­ofe­ro­wa­ne po no­mi­na­le.

BAD
PARKIET

dgs8biu
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dgs8biu