Trwa ładowanie...
dnw2djt
espi

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromad...

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (2/2013)
Share
dnw2djt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zespołu Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 lutego 2013 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402 2 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | NWZ 2013-02-21 Ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | | | | | | | | | |
| | NWZ 2013-02-21 Projekty Uchwał w tym proponowane zmiany w Statucie Spółki.pdf | Projekty uchwał w tym zmiany proponowane w Statucie Spółki | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-510 Konin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kazimierska 45
(ulica) (numer)
+48 63 247 30 00 +48 63 247 30 30
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6650001645 310186795
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Katarzyna Muszkat Prezes Zarządu
2013-01-25 Karol Sobczak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnw2djt

Podziel się opinią

Share
dnw2djt
dnw2djt