Trwa ładowanie...
d12wizq
espi

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d12wizq
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 2 763 840 2 723 394 656 338 652 529
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 358 547 483 577 85 145 115 866
Zysk/Strata brutto 299 755 496 741 71 184 119 020
Zysk/Strata netto za okres obrotowy 231 506 402 776 54 976 96 506
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 216 946 406 495 51 519 97 397
Całkowite dochody 240 739 381 877 57 169 91 498
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 658 116 772 872 156 285 185 181
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -260 480 -501 031 -61 857 -120 048
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -279 258 -331 900 -66 316 -79 524
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 118 378 -60 059 28 112 -14 390
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 4,27 7,76 1,08 1,86
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 51 925 796 50 823 547 51 925 796
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa razem 6 470 936 6 259 184 1 560 314 1 531 037
Aktywa trwałe 5 338 706 5 359 613 1 287 304 1 310 996
Aktywa obrotowe 1 132 230 899 571 273 011 220 041
Kapitał własny ogółem 3 782 616 3 541 952 912 089 866 384
Kapitał podstawowy 101 647 104 052 24 510 25 452
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 3 782 616 3 541 835 912 089 866 356
Zobowiązania razem 2 688 320 2 717 232 648 225 664 652
Zobowiązania długoterminowe 1 616 077 1 792 175 389 679 438 378
Zobowiązania krótkoterminowe 1 072 243 925 057 258 546 226 275
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 74,43 68,21 17,95 16,69
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 51 925 796 50 823 547 51 925 796
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ZEPAK2013-RList_Prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu
ZEPAK2013-ROpiniaNiezaleznegoBieglegoRewidentaGrupa.pdf Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
ZEPAK2013-RRaportZBadaniaSkonsolidowanegoSprawozdania_Finansowego.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
ZEPAK2013-ROswiadczeniewsRzetelnosciSporzadzeniaSprawozdan_Grupy.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
ZEPAK2013-ROswiadczeniewsWyboruAudytoraGrupa.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy
ZEPAK2013-RSkonsolidowaneSprawozdanieFinansowe.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
ZEPAK2013-RSprawozdanieZarzaduZDzialalnosciGrupy.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d12wizq

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. | | Energetyka (ene) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 62-510 | | Konin | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Kazimierska | | 45 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 63 247 30 00 | | +48 63 247 30 30 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6650001645 | | 310186795 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Katarzyna Muszkat Prezes Zarządu
2014-03-20 Anna Striżyk Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Piotr Jarosz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Andrzej Krzemiński Główny Księgowy Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d12wizq

Podziel się opinią

Share
d12wizq
d12wizq