Trwa ładowanie...
d1lzwni
espi

ZETKAMA SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

ZETKAMA SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d1lzwni
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody ze sprzedaży 236.602 227.494 56.664 54.489
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29.268 27.343 7.009 6.548
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 30.237 27.678 7.242 6.629
Zysk (strata) netto 25.073 23.618 6.005 5.656
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 24.924 23.507 5.969 5.630
Zysk na akcję (PLN;EUR) 5,08 4,79 1,22 1,15
Rozwodniony zysk na akcję (PLN;EUR) 5,08 4,79 1,22 1,15
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 18.144 19.413 4.345 4.649
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9.797 -10.354 -2.346 -2.480
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -8.600 -12.000 -2.060 -2.874
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -253 -2.941 -61 -704
Aktywa 258.533 241.290 61.917 57.787
Zobowiązania długoterminowe 19.576 23.291 4.688 5.578
Zobowiązania krótkoterminowe 61.262 65.669 14.672 15.727
Kapitał własny 177.695 152.330 42.557 36.482
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 176.636 150.377 42.303 36.014
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ZKAraport3Q2014.rtf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-12
ZETKAMA Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ZETKAMA SA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
57410 Ścinawka Średnia
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 12
(ulica) (numer)
074 8652100 074 8652101
(telefon) (fax)
biuro.zarzadu@zetkama.com.pl www.zetkama.com.pl
(e-mail) (www)
8830000482 890501767
(NIP) (REGON)
d1lzwni

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Leszek Jurasz Prezes Zarządu
2014-11-12 Jerzy Kożuch Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lzwni

Podziel się opinią

Share
d1lzwni
d1lzwni