Trwa ładowanie...
d4c1h1q
d4c1h1q
espi

ZETKAMA SA - Umowa znacząca Spółki zależnej Śrubena Unia S.A. z . F. REYHER Nchfg. GmbH&Co. KG (5...

ZETKAMA SA - Umowa znacząca Spółki zależnej Śrubena Unia S.A. z . F. REYHER Nchfg. GmbH&Co. KG (5/2011)
Share
d4c1h1q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZETKAMA SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca Spółki zależnej Śrubena Unia S.A. z . F. REYHER Nchfg. GmbH&Co. KG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZETKAMA S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Spółki Zależnej Śrubena Unia S.A., że spółka Śrubena Unia S.A. zawarła kolejną umowę z tym samym podmiotem tj. F. REYHER Nchfg. GmbH&Co. KG w wyniku czego łączna wartość umów zawartych z tym podmiotem w ostatnich 12 miesiącach wyniosła 6 540 054 PLN, która to wartość przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta.Umową o największej wartości jest umowa z dnia 05 listopada 2010 roku, której przedmiotem są elementy złączne tj.wyroby wg. określonych norm oraz wyroby rysunkowe, zawarta z REYHER Nchfg.GmbH&Co.KG z siedzibą w Haferweg 1, 22769 Hamburg na kwotę 281 688,22 PLN.Mając na względzie, że suma wartości umów zawartych przez Spółkę zależną emitenta w
okresie ostatnich 12 miesięcy z REYHER Nchfg.GmbH&Co.KG przekroczyła próg 10% kapitałów własnych emitenta, umowy te spełniają kryterium uznania ich za umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 powołanego wyżej Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZETKAMA Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ZETKAMA SA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
57410 Ścinawka Średnia
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 12
(ulica) (numer)
074 8652100 074 8652101
(telefon) (fax)
biuro.zarzadu@zetkama.com.pl www.zetkama.com.pl
(e-mail) (www)
8830000482 890501767
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Jerzy Kożuch Wiceprezes Zarządu
2011-02-03 Piotr Wielsik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c1h1q

Podziel się opinią

Share
d4c1h1q
d4c1h1q