Trwa ładowanie...

Znamy dane o produkcji

GUS podał dane o produkcji przemysłu za maj 2014 r. Była ona wyższa o 4,4 proc. niż przed rokiem i 1,7 proc. niższa w porównaniu z kwietniem tego roku. To gorzej niż spodziewali się analitycy.

Znamy dane o produkcjiŹródło: Fotolia, fot: dimasic50
d3j6fua
d3j6fua

Przed ogłoszeniem wyników przez GUS prognozowano wzrost o 6,3 proc. rok do roku.

(fot. gus)
Źródło: (fot. gus)

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w maju br. o 4,4 proc. wyższa niż przed rokiem i o 1,7 proc. niższa w porównaniu z kwietniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,5 proc. niższym w porównaniu z kwietniem br.

W stosunku do maja ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji mebli - o 18,3 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 13,7 proc., maszyn i urządzeń - o 13,2 proc., metali - o 12,2 proc., wyrobów z metali - o 11,6 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 11,6 proc. oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 9,1 proc.. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku wystąpił w 7 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 13,3 proc., w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 8,1 proc., napojów - o 7,3 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 4,2 proc.

d3j6fua

W okresie styczeń-maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,7 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 1,0 proc.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w maju br. o 10,0 proc. wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 27,5 proc. w maju ub. roku) i o 14,0 proc. wyższa w porównaniu z kwietniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 8,3 proc. wyższym niż w maju ub. roku i o 3,9 proc. niższym w porównaniu z kwietniem br.

Zarówno w porównaniu do maja ub. roku, jak i kwietnia br. wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa. W stosunku do maja ub. roku w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty specjalistyczne produkcja wzrosła o 23,1 proc., w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 9,5 proc., a w zajmujących się głównie wznoszeniem budynków - o 2,4 proc.

W porównaniu z kwietniem br. produkcja budowlano-montażowa zrealizowana przez jednostki specjalizujące się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 21,9 proc., w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne - o 14,4 proc., a w realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - o 7,2 proc.. W okresie styczeń-maj br. produkcja budowlano-montażowa była o 11,3 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano spadek o 21,5 proc.

d3j6fua

Wskaźniki cen produkcji

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2014 r. były o 0,2 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu. Spadły ceny w przetwórstwie przemysłowym (o 0,2 proc.), w tym najbardziej w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (po 0,6 proc.). Obniżono także ceny m.in. poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,5 proc.), produkcji metali, mebli, skór i wyrobów skórzanych (po 0,4 proc.), urządzeń elektrycznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, odzieży (po 0,3 proc.), artykułów spożywczych, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,2 proc.), wyrobów z metali, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, papieru i wyrobów z papieru (po 0,1 proc.). Wzrosły natomiast ceny m.in. produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, napojów, wyrobów tekstylnych (po 0,1 proc.), maszyn i urządzeń, wyrobów farmaceutycznych (po
0,3 proc.). Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Podniesiono natomiast ceny w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,1 proc.) oraz górnictwo i wydobywanie (o 0,5 proc.), w tym w górnictwie rud metali - o 3,0 proc., przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 1,1 proc..

W maju 2014 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,0 proc. niższe niż przed rokiem. Obniżono ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 6,3 proc.) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 1,0 proc.). Podniesiono natomiast ceny w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,7 proc.) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,0 proc.).

Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w maju 2014 r. ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, budowy budynków oraz robót budowlanych specjalistycznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do notowanego w kwietniu br.

d3j6fua

Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-V 2014 r.

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-maj 2014 r. oddano do użytkowania 55766 mieszkań, tj. o 3,0 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (kiedy odnotowano wzrost o 0,1 proc.) i o 3,0 proc. mniej niż odpowiednio w 2012 r.

W okresie pięciu miesięcy 2014 r. wydano pozwolenia na budowę 61855 mieszkań, tj. o 14,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. (kiedy notowano spadek o 26,1 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 58722, tj. o 23,8 proc., wobec spadku przed rokiem o 29,5 proc.

Największy udział (57,1 proc.) w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-maj 2014 r. oddali do użytkowania 31858 mieszkań - o 6,4 proc. mniej niż przed rokiem. W tej grupie inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. odnotowano spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę - do 29491 mieszkań, tj. o 0,7 proc. (wobec spadku przed rokiem o 20,7 proc.), natomiast wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 30926 mieszkań, tj. o 6,3 proc. (w ubiegłym roku spadek o 16,8 proc.).

d3j6fua

Deweloperzy w okresie pięciu miesięcy 2014 r. oddali 21306 mieszkań (co stanowiło 38,2 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 0,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 30696 mieszkań, tj. o 44,6 proc. więcej niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 36,3 proc.). Odnotowano również wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 26071 mieszkań, tj. o 52,1 proc. (wobec spadku przed rokiem o 43,0 proc.).

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie pięciu miesięcy 2014 r. oddały do użytkowania 1251 mieszkań, tj. o 17,4 proc. mniej niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań na budowę których wydano pozwolenia - do 475 mieszkań, tj. o 6,1 proc. oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 448, tj. o 29,8 proc. (wobec spadku przed rokiem, odpowiednio o 36,7 proc. i o 58,5 proc.).

Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) od-dali do użytkowania w ciągu pięciu miesięcy 2014 r. łącznie 1351 mieszkań wobec 832 w 2013 r., z tego w budownictwie społecznym czynszowym 647 mieszkań wobec 182 przed rokiem, w komunalnym 504 mieszkania wobec 497 przed rokiem, a w zakładowym - 200 mieszkań wobec 143 w analogicznym okresie 2013 roku. Wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 1277, tj. o 129,7 proc., natomiast spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia - do 1193, tj. o 50,3 proc.

d3j6fua

W okresie styczeń-maj 2014 r. spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania od-notowano w dziewięciu województwach, w tym największy: w województwie lubelskim - o 21,9 proc., pomorskim - o 20,0 proc. i dolnośląskim - o 14,6 proc. Wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w siedmiu województwach, w tym największy w: świętokrzyskim - o 21,6 proc., opolskim - o 16,5 proc. i podlaskim - o 14,4 proc., a w województwie mazowieckim oddano 11930 mieszkań, tj. o 8,2 proc. więcej niż przed rokiem.

W okresie pięciu miesięcy 2014 r. wzrost liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia odnotowano w dziesięciu województwach, w tym największy: w pomorskim - o 74,3%, lubuskim - o 43,7 proc. i mazowieckim - o 33,4 proc. Spadek liczby wydanych pozwoleń od-notowano w sześciu województwach, w tym największy: w województwie świętokrzyskim - o 35,0 proc., podlaskim - o 26,5 proc. i małopolskim - o 15,8 proc..

Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-maj 2014 r. od-notowano w jedenastu województwach, w tym największy: w wielkopolskim - o 72,6 proc., mazowieckim - o 54,1 proc. i dolnośląskim - o 49,4 proc. Spadek liczby mieszkań rozpoczętych odnotowano w województwie zachodniopomorskim - o 17,7 proc., świętokrzyskim - o 12,6 proc., małopolskim - o 8,8 proc. i kujawsko-pomorskim - o 5,9 proc. W województwie opolskim, liczba mieszkań których budowę rozpoczęto była taka sama jak przed rokiem.

d3j6fua
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3j6fua