Trwa ładowanie...
d3cg0yd
d3cg0yd
espi

ZUE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

ZUE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d3cg0yd
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody ze sprzedaży 525 341 392 353 126 891 97 981
Zysk z działalności operacyjnej 28 696 25 616 6 931 6 397
Zysk brutto 27 325 21 149 6 600 5 282
Zysk netto 21 665 17 168 5 233 4 287
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 21 264 16 807 5 136 4 197
Średnia ważona liczba akcji w (w sztukach) 22 000 000 17 200 000 22 000 000 17 200 000
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 21 866 -42 071 5 281 -10 506
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -7 852 13 232 -1 896 3 304
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -19 296 60 357 -4 661 15 073
Przepływy netto razem -5 282 31 517 -1 276 7 871
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 48 392 53 675 10 956 13 553
Aktywa razem 426 472 418 995 96 557 105 799
Zobowiązania długoterminowe 43 557 44 824 9 862 11 318
Zobowiązania krótkoterminowe 197 562 210 483 44 730 53 149
Zobowiązania ogółem 241 119 255 307 54 592 64 467
Kapitał własny ogółem 185 353 163 688 41 965 41 332
Kapitał podstawowy 5 500 5 500 1 245 1 389
Pozycje aktywów i pasywów oraz środki pieniężne ich ekwiwalenty, zostały przeliczone po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 31.12.2011 roku wynoszącym 4,4168 (dane za 2011 rok) oraz po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 31.12.2010 roku wynoszącym 3,9603 (dane za 2010 rok).Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, zostały przeliczone jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,1401 (dane za 2011 rok) oraz jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,0044 (dane za 2010 rok).
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
List Prezesa Zarządu ZUE S.A..pdf List Prezesa Zarządu ZUE S.A.
Wybrane dane finansowe Grupy ZUE za rok 2011.pdf Wybrane dane finansowe Grupy ZUE za rok 2011
Sprawozdanie finansowe Grupy ZUE za rok 2011.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy ZUE za rok 2011
Sprawozdanie z działalności Grupy ZUE za rok 2011.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy ZUE za rok 2011
Opinia biegłego rewidenta wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ZUE za rok 2011.pdf Opinia biegłego rewidenta wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ZUE za rok 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-03-19
ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-443 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kazimierza Czapińskiego 3
(ulica) (numer)
+48 12 266-39-39 + 48 12269-35-89
(telefon) (fax)
zue@zue.krakow.pl www.grupazue.pl
(e-mail) (www)
6792740329 356578200
(NIP) (REGON)
Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(podmiot uprawniony do badania)
d3cg0yd

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
2012-03-19 Marcin Wiśniewski Wiceprezes Zarządu
2012-03-19 Maciej Nowak Wiceprezes Zarządu
2012-03-19 Jerzy Czeremuga Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Barbara Stępak Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3cg0yd

Podziel się opinią

Share
d3cg0yd
d3cg0yd