Trwa ładowanie...
d3ud40y

ZUE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ZUE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3ud40y
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 410 547 518 140 97 494 124 147
Zysk brutto na sprzedaży 22 695 22 208 5 389 5 321
Zysk z działalności operacyjnej 6 977 2 849 1 657 683
Zysk brutto 7 473 3 603 1 775 863
Zysk netto 5 607 2 405 1 332 576
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7 348 1 597 1 745 383
Średnia ważona liczba akcji w (w sztukach) 22 033 866 22 000 000 22 033 866 22 000 000
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 9 707 12 828 2 305 3 074
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -6 696 2 816 -1 590 675
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -23 054 5 712 -5 475 1 369
Przepływy netto razem -20 043 21 356 -4 760 5 118
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 49 729 69 761 11 991 17 064
Aktywa razem 398 907 468 251 96 187 114 357
Zobowiązania długoterminowe 50 705 62 257 12 226 15 228
Zobowiązania krótkoterminowe 157 147 218 168 37 893 53 366
Zobowiązania ogółem 207 852 280 425 50 119 68 594
Kapitał własny ogółem 191 055 187 826 46 068 45 943
Kapitał podstawowy 5 758 5 500 1 388 1 345
Pozycje aktywów i pasywów oraz środki pieniężne ich ekwiwalenty, zostały przeliczone po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 31.12.2013 roku wynoszącym 4,1472 (dane za 2013 rok) oraz po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 31.12.2012 roku wynoszącym 4,0882 (dane za 2012 rok). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, zostały przeliczone jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,2110 (dane za 2013 rok) oraz jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,1736 (dane za 2012 rok).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu ZUE S.A..pdf List Prezesa Zarządu ZUE S.A.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ZUE za 2013 rok.pdf Wybrane skonsolidowane dane finasowe Grupy ZUE za 2013 rok
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ZUE za rok 2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ZUE za rok 2013
Sprawozdanie z działalności Grupy ZUE w 2013 roku.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy ZUE w roku 2013
Opinia i raport audytora - GRUPA 2013rok.pdf Opinia biegłego rewidenta wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ZUE za rok 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ud40y

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z ? 82 ust. 2 Rozporz?dzenia Ministra Finans?w z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z p??n. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitent?w papier?w warto?ciowych prowadz?cych dzia?alno?? wytw?rcz?, budowlan?, handlow? lub us?ugow? | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZUE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 30-048 | | Kraków | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Kazimierza Czapińskiego | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 266-39-39 | | + 48 12269-35-89 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | zue@zue.krakow.pl | | www.grupazue.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6792740329 | | 356578200 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Roedl Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
2014-03-21 Marcin Wiśniewski Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Jerzy Czeremuga Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Maciej Nowak Członek Zarządu
2014-03-21 Anna Mroczek Członek Zarządu
2014-03-21 Arkadiusz Wierciński Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Ewa Bosak Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ud40y

Podziel się opinią

Share
d3ud40y
d3ud40y