Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

01CYBERATON S.A. - Informacja o zmianie stanu zaangażowania głównych akcjonariuszy i przekroczeni ...

01CYBERATON S.A. - Informacja o zmianie stanu zaangażowania głównych akcjonariuszy i przekroczeniu progu 5% (35/2015)
Share
d4662i3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | 01CYBERATON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie stanu zaangażowania głównych akcjonariuszy i przekroczeniu progu 5% | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. w związku z otrzymaniem- w dniu 19. marca 2015 r. od Pana Janusza Skopowskiego -informacji o zmianach w posiadaniu akcji dotyczących znacznych pakietów akcji, w wykonaniu obowiązku informacyjnego na podstawie ww. przepisu oświadcza, iż: Akcjonariusz Janusz Skopowski zmniejszył swój stan posiadania akcji w spółce 01CYBERATON S.A. o 250 000 szt. (dwieście pięćdziesiąt sztuk) akcji, które stanowią 5,58 % ogółu akcji 01CYBERATON S.A. oraz 250 000 (dwieście pięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu 01CYBERATON S.A., co stanowi 5,58 % głosów. Łącznie z posiadanym pakietem akcji serii A w ilości 21 875 ( dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji i odpowiadającej im proporcjonalnie ilość głosów ? Akcjonariusz posiada obecnie 2 225 279 szt. (dwa miliony
dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) co stanowi 49,63 % akcji równej udziałowi w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 01CYBERATON S.A. Zbycie nastąpiło na rzecz Max Welt Holdings Ltd, która jest spółką holdingową i jako inwestor długoterminowy posiada m.in pakiet 5,29% akcji Spółki Pharmena S.A - notowanej na NewConnect. Jednocześnie, w zw. z brzemieniem art. 87 ust. 1 w zw. z 87 ust. 4 Ustawy wskazuje, iż razem z osobą powiązaną, która jest właścicielem 153 329 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji 01CYBERATON S.A. stanowiących 3,42 % wszystkich akcji 01CYBERATON S.A. oraz posiada 153 329 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów na WZA, tj. 3,42 % ogółu głosów. Łącznie Janusz Skopowski z osobą powiązaną posiadają 2 378 608 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) akcji 01CYBERATON S.A. stanowiących 53,05 % ogółu akcji 01CYBERATON S.A. oraz 2 378 608 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt
osiem tysięcy sześćset osiem)głosów na Walnym Zgromadzeniu 01CYBERATON S.A., które stanowią 53,05 % ogółu głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
01CYBERATON S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-822 Milanówek
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Brzozowa 1
(ulica) (numer)
+48 22 758 30 03 +48 22 758 30 03
(telefon) (fax)
01c@01c.eu www.01cyberaton.eu
(e-mail) (www)
525-241-27-27 141220241
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 PIOTR TOMASZEWSKI PREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3