Trwa ładowanie...
d3gdt5a
espi

06MAGNA - Zawarcie umowy kredytu przez INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. (3/2013)

06MAGNA - Zawarcie umowy kredytu przez INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. (3/2013)

Share
d3gdt5a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytu przez INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Fundusz") informuje, że w dniu 14 stycznia 2013 r. spółka zależna od Emitenta Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. ("Spółka") zawarła jako kredytobiorca umowę o korporacyjny kredyt hipoteczny złotowy obrotowy ze spółką ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("ING", "Bank"), która to umowa spełnia kryterium umowy znaczącej a przewidziane w niej zabezpieczenia dokonywane są na aktywach będących aktywami o znacznej wartości oraz zabezpieczana jest poręczeniem Funduszu ("Umowa"): 1) Data zawarcia Umowy: 14 stycznia 2013r. 2) Oznaczenie stron Umowy: - Info-TV-OPERATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin ? Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 00000408892, - ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 0000005459, 3) Przedmiot Umowy : Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce kredytu obrotowego w wysokości 8.500.000 PLN (osiem milionów pięćset tysięcy złotych). 4) Istotne warunki Umowy: Cel kredytu: refinansowanie umowy pożyczki udzielonej Spółce przez Evotec Management Limited ("Evotec") w dniu 1 czerwca 2012 r. oraz wykup obligacji imiennych wyemitowanych przez Spółkę na rzecz Evotec w dniu 1 czerwca 2012 r. Okres kredytu: od dnia udostępnienia do dnia 30.04.2016r. Oprocentowanie kredytu: kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 2,65 punktów procentowych w stosunku rocznym. Spłata kredytu: w 40 ratach począwszy od 31.01.2013r. Zabezpieczeniem umowy są: a) Zastaw rejestrowy na zbiorze składników majątkowych należących do Spółki służących do nadawania sygnału
radiowotelewizyjnego; b) Cesja praw z polisy przedmiotu zabezpieczenia z pkt. a) powyżej; c) Hipoteka umowna łączna do kwoty 10.000.000 zł na nieruchomościach będących własnością Spółki; d) Cesja praw z polisy przedmiotu zabezpieczenia z pkt. c) powyżej; e) Poręczenie cywilne udzielone przez Fundusz; f) Oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz ING do kwoty zadłużenia 12.750.000 zł g) Oświadczenie Funduszu jako poręczyciela o poddaniu się egzekucji na rzecz ING do kwoty zadłużenia 12.750.000 zł Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a ING nie występują żadne powiązania. Kryterium uznania Umowy za znaczącą, stanowi wartość umowy w stosunku do kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gdt5a

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 06MAGNA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 630 33 99 | | 022 60 33 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@magnapolonia.com.pl | | www.magnapolonia.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1180087290 | | 011140008 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Jarosław Mikos Marcin Frączek Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gdt5a

Podziel się opinią

Share
d3gdt5a
d3gdt5a