Trwa ładowanie...
d20qd6l

08OCTAVA - Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji O...

08OCTAVA - Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji Octava NFI S.A. (38/2012)

Share
d20qd6l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 08OCTAVA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji Octava NFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava Spółka Akcyjna ("Octava", "Spółka") informuje, iż w dniu 12 grudnia br., Spółka otrzymała od Pełnomocnika Manchester Securities Corporation z siedzibą w Nowym Jorku, USA ("MSC") działającej także w imieniu Elliott International, L.P, tworzących grupę kapitałową ("Grupa") w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) ("Ustawa") zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji w Octava NFI S.A. Pełnomocnik MSC poinformował, iż w dniu 12 grudnia 2012 roku MSC zbył, poza rynkiem regulowanym, 20.477.238 (dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. tj. cały posiadany przez MSC pakiet akcji, stanowiących 47,86% kapitału zakładowego Octava i reprezentujących 20.477.238 (dwadzieścia milionów czterysta
siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 47,86% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z zawiadomieniem: 1) 11.977.238 (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji stanowiących 27,99% kapitału zakładowego Octava i reprezentujących 11.977.238 (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 27,99% ogólnej liczby głosów zostało zbytych na rzecz spółki Beresford Energy Corp. z siedzibą w Wilmington, USA ("Beresford"), 2) 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji stanowiących 19,87% kapitału zakładowego Octava i reprezentujących 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 19,87% ogólnej liczby głosów zostało zbytych na rzecz spółki Finchley Investments LLC z siedzibą w Nowym Jorku, USA ("Finchley") Wszystkie podmioty tj. Beresford i Finchley razem z MSC są
podmiotami wchodzącymi w skład Grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy. W związku z powyższym: 1) dotychczas MSC posiadała 20.477.238 (dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji Octava, stanowiących 47,86% kapitału zakładowego Octava i reprezentujących 20.477.238 (dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów, stanowiących 47,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Octava; 2) po dokonaniu transakcji, o której mowa powyżej, MSC nie posiada akcji Octava jak również nie jest upoważniona do wykonywania prawa głosu z przedmiotowych akcji na walnym zgromadzeniu Spółki; 3) po dokonaniu transakcji, o której mowa powyżej, udział Grupy w kapitale Spółki nie zmienił się. Grupa posiada 20.477.238 (dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji Octava, stanowiących 47,86% kapitału zakładowego Octava i reprezentujących 20.477.238 (dwadzieścia milionów
czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów, stanowiących 47,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Octava; 4) inne podmioty wchodzące w skład Grupy nie posiadają akcji Octava, jak również na skutek dokonania transakcji, o której mowa powyżej nie zwiększyły ani nie zmniejszyły swojego udziału w kapitale zakładowym Octava ani udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 5) MSC, jej podmioty zależnie ani też inne podmioty wchodzące w skład Grupy nie zawierały umów z osobami trzecimi, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z innych akcji Octava. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20qd6l

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 08OCTAVA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wspólna | | 47/49 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 356 18 90 | | 022 356 18 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.octava.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-36-962 | | 010986677 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20qd6l

Podziel się opinią

Share
d20qd6l
d20qd6l