Trwa ładowanie...
dpefvld
espi
17-11-2010 17:30

4FUN MEDIA S.A. - Rejestracja akcji 4fun Media S.A. w KDPW S.A. (5/2010)

4FUN MEDIA S.A. - Rejestracja akcji 4fun Media S.A. w KDPW S.A. (5/2010)

dpefvld
dpefvld

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 4FUN MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja akcji 4fun Media S.A. w KDPW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd 4fun Media S.A. informuje, iż w dniu 17 listopada 2010 r. otrzymał uchwałę nr 715/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 listopada 2010 roku o następującej treści:Na podstawie § 11 ust. 3 w związku z § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki 4fun Media S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:1/ przyznać spółce 4fun Media S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;2/ przyjąć do depozytu papierów wartościowych:a) 1.956.500 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki 4 fun Media S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PL4FNMD00013, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust.2 i 3;b) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki 4fun Media S.A.
o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PL4FNMD00013, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust.2 i 3;c) 837 000 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki 4fun Media S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PL4FNMD00013, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust.2 i 3;d) 800 000 (osiemset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela akcji serii D spółki 4fun Media S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 4 fun Media S.A. z dnia 1 kwietnia 2010 r., oraz oznaczyć je kodem PL4FNMD00021.2. Zarejestrowanie akcji wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a,b oraz c akcji zwykłych na okaziciela serii A, B oraz C spółki 4fun Media S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od dnia złożenia przez spółkę 4fun Media
S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.3. W przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym rynku nie wszystkich akcji, o których mowa w ust.1 pkt 2 lit. a,b albo c, zarejestrowanie pod kodem PL4FNMD00013 akcji, co do których nie została podjęta decyzja o ich wprowadzeniu do tego obrotu, nastąpi pod warunkiem podjęcia tej decyzji, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C pod kodem PL4FNMD00013 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki 4fun Media S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia uchylić uchwałę nr 262/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 kwietnia 2008 r.Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpefvld

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Ewa Czekała Prezes Zarządu
2010-11-17 Tycjana Dmochowska-Ruzik Członekv Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpefvld
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dpefvld