Trwa ładowanie...
d2oz2uo
d2oz2uo
espi

A.C.E. S.A. - Shareholder's Notification (9/2012)

A.C.E. S.A. - Shareholder's Notification (9/2012)
Share
d2oz2uo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Shareholder's Notification | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby informs that on 22 May 2012 the Company received an official notification from ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, acting on behalf the portfolio of managed investment funds (hereinafter referred to as ?the Funds") that due to the sales transaction of Automotive Components Europe S.A. (hereinafter referred to as ?the Company") shares that took place on 18 May 2012 the total number of the Company?s shares owned by all managed Funds decreased below 5% of total number of votes in the Company. Before the abovementioned transaction the Funds held 1 078 591 Company?s shares consisting of 5,08% of the Company?s share capital and entitling to 1 078 591 votes which correspond to 5,08% of the total votes in the Company. At the date of the release of the notification, 22 May 2012, the Funds managed by ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. held 853 811 Company?s shares consisting of 4,02% of the Company?s share capital and entitling to
853 811 votes representing 4,02% of the total votes in the Company. Zarząd Automotive Components Europe S.A. niniejszym informuje, że w dniu 22 maja 2012 roku wpłynęło do Spółki oficjalne zawiadomienie od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych (dalej "Fundusze"), że w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki Automotive Components Europe SA (dalej "Spółka") dokonanej w dniu 18 maja 2012 r., poziom zaangażowania wszystkich Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki spadł poniżej progu 5%. Przed ww. zmianą Fundusze posiadały 1 078 591 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,08% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 078 591 głosów, co stanowiło 5,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Według stanu na dzień sporządzenia zawiadomienia tj. 22 maja 2012 roku Fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały 853 811 sztuk akcji Spółki, stanowiących
4,02% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 853 811 głosów, które stanowiły 4,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | AnnexeACSSF08349eng [ING TFI ALL FUNDS below 5]May2012_LIGHT.pdf | Official CSSF (Luxembourg) Notification | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
A.C.E. S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
L-1150 Luksemburg
(kod pocztowy) (miejscowość)
82 Route d'Arlon
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
0000 00000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2oz2uo

Podziel się opinią

Share
d2oz2uo
d2oz2uo