Trwa ładowanie...
d1ngld1
d1ngld1
espi

ABC DATA S.A. - Raport roczny R 2014

ABC DATA S.A. - Raport roczny R 2014
Share
d1ngld1
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Sprawozdanie z całkowitych przychdów
Przychody ze sprzedaży 5 131 710 4 478 915 1 224 956 1 063 623
Zysk z działalności operacyjnej 48 447 52 932 11 564 12 570
Zysk przed opodatkowaniem 52 894 43 060 12 626 10 226
Zysk netto 43 216 39 422 10 316 9 362
Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,35 0,32 0,08 0,08
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.) 124 043 000 123 888 000 124 043 000 123 888 000
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,35 0,32 0,08 0,08
Przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 110 334 19 046 26 337 4 523
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (362) (2 892) (86) (687)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (111 255) (17 076) (26 557) (4 055)
Przepływy pieniężne netto razem (1 283) (922) (306) (219)
Bilans
Aktywa 867 669 863 601 203 568 208 237
Zobowiązania długoterminowe 995 818 233 197
Zobowiązania krótkoterminowe 621 558 610 270 145 827 147 152
Kapitał własny 245 116 252 513 57 508 60 888
Kapitał zakładowy 125 267 125 252 29 390 30 202
W wierszach od I do XI podano dane za okresy od 1.1.2014 do 31.12.2014 i od 1.1.2013 do 31.12.2013 odpowiednio.W wierszach od XII do XVI podano dane na dzień 31.12.2014 i 31.12.2013 odpowiednio. Prezentowane powyżej wybrane jednostkowe dane finansowe: * ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz ze sprawozdania z przepływów pienieżnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku zostały przeliczone na euro według kursu średniego obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień miesiąca w danym roku, odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku po kursie 4,1893, a dla roku 2013 - po kursie 4,2110, * z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku, które wynosiły odpowiednio 4,1472 i 4,2623.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ABC Data List do akcjonariuszy 2014 Jednostkowy.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki
ABC Data Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
ABC Data Sprawozdanie Finansowe 2014 Jednostkowe.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok 2014
ABC Data Oświadczenie Zarządu 2014 jednostkowe.pdf Oświadczenie Zarządu
ABC Data Raport Opinia biegłego rewidenta 2014 Jednostkowe.pdf Opinia i raport z badania sprawozdania jednostkowego przez niezależnego biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-19
ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABC DATA S.A. Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-230 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Daniszewska 14
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5242617178 141054682
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Sp. z oograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Warszawa, Al. Jana Pawła II 19, numer ewidencyjny KRBR 73
(podmiot uprawniony do badania)
d1ngld1

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Ilona Weiss Prezes Zarządu
2015-03-19 Juliusz Niemotko Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Krystyna Cybulska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ngld1

Podziel się opinią

Share
d1ngld1
d1ngld1