Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
espi

ABC DATA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

ABC DATA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Share
d27t0al
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży 5 573 430 4 822 468 1 330 396 1 145 207
Zysk z działalności operacyjnej 60 548 77 158 14 453 18 323
Zysk przed opodatkowaniem 48 587 68 022 11 598 16 153
Zysk netto z działalności kontynuowanej 33 282 59 135 7 945 14 043
Podstawowy zysk na jedną akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach) 0,27 0,48 0,06 0,11
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.) 124 043 000 123 888 000 124 043 000 123 888 000
Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,27 0,48 0,06 0,11
Działalność zaniechana
Strata netto z działalności zaniechanej 0 50 0 12
Zysk netto 33 282 59 185 7 945 14 055
Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,27 0,48 0,06 0,11
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,27 0,48 0,06 0,11
Skonsolidowane przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 157 942 36 378 37 701 8 639
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 705) (1 194) (3 749) (284)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (125 135) (31 869) (29 870) (7 568)
Przepływy pieniężne netto razem 17 102 3 315 4 082 787
Skonsolidowany bilans
Aktywa 948 364 916 521 222 501 220 998
Zobowiązania długoterminowe 1 304 901 306 217
Zobowiązania krótkoterminowe 648 471 599 908 152 141 144 654
Kapitał własny 298 589 315 712 70 053 76 127
Kapitał zakładowy 125 267 125 252 29 390 30 202
W wierszach od I do XV podano dane za okresy od 1.1.2014 do 31.12.2014 i od 1.1.2013 do 31.12.2013 odpowiednio. W wierszach od XVI do XX podano dane na dzień 31.12.2014 i 31.12.2013 odpowiednio. Prezentowane powyżej wybrane skonsolidowane dane finansowe: * ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz ze sprawozdania z przepływów pienieżnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku zostały przeliczone na euro według kursu średniego obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień miesiąca w danym roku, odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku po kursie 4,1893, a dla roku 2013 - po kursie 4,2110, * z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku, które wynosiły odpowiednio 4,1472 i 4,2623.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ABC Data List do akcjonariuszy 2014 Skonsolidowany.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki
ABC Data Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data
ABC Data Sprawozdanie Finansowe 2014 Skonsolidowane.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok 2014
ABC Data Oświadczenie Zarządu 2014 Skonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu
ABC Data Raport Opinia biegłego rewidenta 2014 Skonsolidowane.pdf Opinia i raport z badania sprawozdania skonsolidowanego przez niezależnego biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-19
ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABC DATA S.A. Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-230 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Daniszewska 14
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5242617178 141054682
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Sp. z oograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Warszawa, Al. Jana Pawła II 19, numer ewidencyjny KRBR 73
(podmiot uprawniony do badania)
d27t0al

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Ilona Weiss Prezes Zarządu
2015-03-19 Juliusz Niemotko Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Krystyna Cybulska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al