Trwa ładowanie...
d3o0xj8

ABC DATA S.A. - Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta (48/2011)

ABC DATA S.A. - Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta (48/2011)

Share
d3o0xj8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących 46/2011 i 46/2011 z dnia 28 października 2011 r. oraz raportu bieżącego nr 47/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. Zarząd ABC Data S.A. (Emitent) informuje, iż na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2011 r. Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. planowanego na dzień 25 listopada 2011 r., które Emitent opublikował w raporcie bieżącym nr 46/2011, przy czym na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd przedstawił jej szczegóły dotyczące planowanego aportu. Następnie, zgodnie z § 15 ust. 2 pkt m) oraz pkt q) podpunkt (4) oraz § 15 ust. 3 pkt c) (1) Statutu ABC Data S.A. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, w której postanowiła wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ABC DATA S.A. stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania znakami towarowymi ABC Data S.A. oraz
prowadzenia działalności marketingowej (obejmujący w szczególności umowy związane z działalnością marketingową, znaki towarowe, środki trwałe, należności, zobowiązania oraz pozostałe składniki majątkowe), zorganizowany w formie Oddziału ABC Data S.A. tj. ABC Data S.A. Oddział w Warszawie (04-993), ul. Bysławska 82, REGON 141054682-00022, NIP 952-211-56-69, poprzez wniesienie go do spółki Rosetta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 374528, NIP 5252496977, REGON 142756937, której jedynym wspólnikiem jest ABC Data S.A., jako wkładu niepieniężnego na pokrycie obejmowanych przez ABC Data S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Rosetta Sp. z o.o. Ponadto, realizując wymóg określony w § 15 ust. 2 lit. o) Statutu ABC Data S.A. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na nabywanie przez ABC Data S.A. akcji własnych ABC Data S.A. w celu dalszej odsprzedaży akcji
własnych, w tym w procesach przejęcia i akwizycji, w szczególności odsprzedaży dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów lub umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ABC Data S.A., na warunkach ostatecznie określonych w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o0xj8

| | | ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABC DATA S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Daniszewska | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-6760999 | | 22-6141616 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@abcdata.com.pl | | www.abcdata.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 524-26-17-178 | | 141054682 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Michał Rumiński Prezes Zarządu
2011-11-24 Tomasz Zatorski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o0xj8

Podziel się opinią

Share
d3o0xj8
d3o0xj8