Trwa ładowanie...
d16aau6
espi

ABM SOLID S.A. - Raport roczny R 2011

ABM SOLID S.A. - Raport roczny R 2011
Share
d16aau6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 415 335 369 362 100 320 92 239
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (34 179) 3 095 (8 256) 773
Zysk (strata) brutto (49 730) 587 (12 012) 147
Zysk (strata) netto (42 684) 1 105 (10 310) 276
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (12 023) 7 312 (2 904) 1 826
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (2 131) (55 589) (515) (13 882)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 14 472 46 785 3 496 11 683
Przepływy pieniężne netto razem 318 (1 493) 77 (373)
Aktywa razem 276 720 270 636 62 652 68 337
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 237 070 188 305 53 675 47 548
Zobowiązania długoterminowe 36 344 68 128 8 229 17 203
Zobowiązania krótkoterminowe 200 728 120 177 45 446 30 345
Kapitał własny 39 648 82 332 8 977 20 789
Kapitał zakładowy 3 412 3 412 773 862
Średnia Liczba akcji (w szt.) 7 934 500 7 934 500 7 934 500 7 934 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (5,38) 0,14 (1,30) 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,00 10,38 1,13 2,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
List Prezesa Zarządu ABM SOLID S.A..pdf
Jednostkowe Sprawozdanie Finasowe za 2011 rok wraz z informacją dodatkową.pdf
Sprawozdanie Zarządu za 2011 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki.pdf
Opinia Biegłego Rewidenta ABM SOLID 2011.pdf
Raport Biegłego Rewidenta ABM SOLID 2011.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-03-20
ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABM SOLID S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bartla 3
(ulica) (numer)
014 6260207 014 6224551
(telefon) (fax)
office@abmsolid.eu www.abmsolid.eu
(e-mail) (www)
8730005511 850021886
(NIP) (REGON)
Polinvest Audit Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d16aau6

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-20 Marek Pawlik Prezes Zarządu
2012-03-20 Sławomir Golonka Wiceprezes Zarządu
2012-03-20 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-20 Sabina Kozłowska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d16aau6

Podziel się opinią

Share
d16aau6
d16aau6