Trwa ładowanie...
d464b0l
espi

AC S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

AC S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012
Share
d464b0l
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 128 369 117 694 30 602 29 123
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 740 26 090 6 375 6 456
Zysk (strata) brutto 28 787 26 114 6 862 6 462
Zysk (strata) netto 22 957 20 734 5 473 5 130
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 909 19 749 5 461 4 886
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 370 -9 591 -4 617 -2 373
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 765 -1 814 -3 043 -449
Przepływy pieniężne netto, razem -9 226 8 344 -2 199 2 064
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 764 101 371 26 925 22 951
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 419 21 583 6 908 4 887
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 819 0 1 171 0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 809 11 847 2 384 2 682
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 345 79 788 20 017 18 064
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 363 2 332 574 528
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 453 150 9 326 400 9 453 150 9 326 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,63 2,60 0,63 0,64
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,60 2,57 0,62 0,64
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,71 8,55 2,12 1,94
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,59 8,44 2,09 1,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,38 0,00 0,57 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
data przekazania: 2012-11-07
AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
15-182 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
27 Lipca 64
(ulica) (numer)
85 743 81 00 85 653 93 83
(telefon) (fax)
info@ac.com.pl www.ac.com.pl
(e-mail) (www)
966-13-19-418 050643816
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Sprawozdanie zarządu_AC IIIQ 2012.pdf pozostałe informacje

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe 50 338 49 274 44 465 39 275
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 522 566 582 617
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 48 853 47 620 42 836 37 621
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe 1
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 1
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach 1
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 963 1 088 1 047 1 036
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 930 1 054 1 047 1 036
Inne rozliczenia międzyokresowe 33 34
Aktywa obrotowe 60 426 83 494 56 906 59 187
Zapasy 25 635 31 727 25 875 28 214
Należności krótkoterminowe 11 876 14 450 9 149 11 034
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 11 876 14 450 9 149 11 034
Inwestycje krótkoterminowe 21 625 35 778 20 688 18 380
Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 625 35 778 20 688 18 380
w jednostkach powiązanych 28 684
w pozostałych jednostkach 10 063 3 8 10
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 562 7 091 20 680 18 370
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 290 1 539 1 194 1 559
A k t y w a r a z e m 110 764 132 768 101 371 98 462
PASYWA
Kapitał własny 82 345 74 848 79 788 77 265
Kapitał zakładowy 2 363 2 363 2 332 2 332
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 57 025 56 468 54 873 54 199
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 22 957 16 017 22 583 20 734
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 419 57 920 21 583 21 197
Rezerwy na zobowiązania 2 477 3 241 2 837 2 549
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 128 1 061 918 919
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 467 1 154 1 005 326
długoterminowa 105 105 105 87
krótkoterminowa 362 1 049 900 239
Pozostałe rezerwy 882 1 026 914 1 304
długoterminowe
krótkoterminowe 882 1 026 914 1 304
Zobowiązania długoterminowe 4 819 21 386
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 4 819 21 386
Zobowiązania krótkoterminowe 9 809 23 106 11 847 14 023
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 9 421 22 589 11 676 13 504
Fundusze specjalne 388 517 171 519
Rozliczenia międzyokresowe 11 314 10 187 6 899 4 625
Ujemna wartość firmy 122 136 163 176
Inne rozliczenia międzyokresowe 11 192 10 051 6 736 4 449
długoterminowe 10 281 9 272 6 301 4 062
krótkoterminowe 911 779 435 387
P a s y w a r a z e m 110 764 132 768 101 371 98 462
Wartość księgowa 82 345 74 848 79 788 77 265
Liczba akcji (w szt.) 9 453 150 9 453 150 9 326 400 9 326 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,71 7,92 8,55 8,28
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 581 150 9 581 150 9 453 150 9 453 150
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,59 7,81 8,44 8,17
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe 9 255
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
warunkowa umowa nabycia akcji
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 9 255
udzielonych gwarancji i poręczeń
warunkowa umowa nabycia akcji 9 255
Inne (z tytułu) 14 368 14 126 4 198 4 143
wartość księgowa majatku na którym ustanowiono zabezpieczenie 14 368 14 126 4 198 4 143
Pozycje pozabilansowe, razem 14 368 23 381 4 198 4 143
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 36 109 128 369 35 347 117 694
od jednostek powiązanych 1 1
Przychody netto ze sprzedaży produktów 33 343 120 990 33 251 111 192
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 766 7 379 2 096 6 502
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 577 87 200 22 450 77 911
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 22 309 81 270 20 885 73 021
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 268 5 930 1 565 4 890
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 532 41 169 12 897 39 783
Koszty sprzedaży 2 417 7 490 2 088 6 499
Koszty ogólnego zarządu 2 721 8 131 2 823 8 154
Zysk (strata) ze sprzedaży 6 394 25 548 7 986 25 130
Pozostałe przychody operacyjne 427 1 362 461 1 247
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 9
Dotacje 397 1 199 395 1 080
Inne przychody operacyjne 25 163 57 167
Pozostałe koszty operacyjne 127 170 51 287
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 19
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 118 118 190
Inne koszty operacyjne 9 51 51 78
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 694 26 740 8 396 26 090
Przychody finansowe 2 292 2 648 190 423
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 176 552 190 423
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji 1 841 1 841
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 275 255
Koszty finansowe 258 601 243 399
Odsetki w tym: 258 576 1 15
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 25 242 384
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 8 728 28 787 8 343 26 114
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 8 728 28 787 8 343 26 114
Podatek dochodowy 1 788 5 830 1 720 5 380
część bieżąca 1 597 5 502 1 640 4 966
część odroczona 191 328 80 414
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 6 940 22 957 6 623 20 734
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 24 806 24 161
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 425 395 9 288 539
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,63 2,60
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 553 395 9 415 289
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,60 2,57
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO) 74 848 79 788 54 341 54 341
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 74 848 79 788 54 341 54 341
Kapitał zakładowy na początek okresu 2 363 2 332 2 300 2 300
Zmiany kapitału zakładowego 31 32 32
zwiększenia (z tytułu) 31 32 32
emisji akcji (wydania udziałów) 31 32 32
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 363 2 363 2 332 2 332
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 56 468 54 873 30 953 30 953
Zmiany kapitału zapasowego 557 2 152 23 920 23 246
zwiększenia (z tytułu) 557 2 152 23 925 23 251
emisji akcji powyżej wartości nominalnej 396 400 400
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 84 21 088 21 088
z zakupu środków trwałych z ZFRON 229 107
z wyceny programu motywacyjnego 557 1 672 2 208 1 656
zmniejszenia (z tytułu) 5 5
pokrycia straty
nadwyżka ceny nabycia nad wartością nominalną akcji nabytych w celu umorzenia 5 5
Kapitał zapasowy na koniec okresu 57 025 57 025 54 873 54 199
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 16 017 22 583 21 088 21 088
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16 017 22 583 21 088 21 088
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 017 22 583 21 088 21 088
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 22 583 21 088 21 088
przeznaczenie na kapitał zapasowy 84 21 088 21 088
wypłata dywidendy 22 499
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 16 017 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 16 017
Wynik netto 6 940 22 957 22 583 20 734
zysk netto 6 940 22 957 22 583 20 734
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 82 345 82 345 79 788 77 265
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 57 205
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 6 940 22 957 6 623 20 734
Korekty razem -2 775 -48 -5 994 -985
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 948 2 552 649 1 881
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 85 -108 48 261
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 189 526 1 8
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 845 -1 860 -6 22
Zmiana stanu rezerw -765 -360 -106 34
Zmiana stanu zapasów 6 097 241 -5 177 -5 278
Zmiana stanu należności 2 573 -2 740 2 150 -3 818
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10 774 659 -4 180 5 252
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 160 -630 86 -976
Inne korekty 557 1 672 541 1 629
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 165 22 909 629 19 749
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 39 837 39 876 12 2 808
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 32 9 62
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 39 834 39 844 3 56
w jednostkach powiązanych 39 832 39 832
zbycie aktywów finansowych 39 832 39 832
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach 2 12 3 56
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 7 3 8
odsetki 5 48
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne 2 690
Wydatki 21 183 59 246 5 603 12 399
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 755 11 083 3 700 8 047
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 19 255 47 939
w jednostkach powiązanych 9 255 37 939
nabycie aktywów finansowych 9 255 37 939
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach 10 000 10 000
nabycie aktywów finansowych 10 000 10 000
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne 173 224 1 903 4 352
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 18 654 -19 370 -5 591 -9 591
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 1 341 30 460 2 576 3 557
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 428 432
Kredyty i pożyczki 25 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 1 341 5 032 2 576 3 125
Wydatki 19 604 43 225 5 371
Nabycie akcji (udziałów) własnych 5
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 22 498
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 19 277 20 181 5 339
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki 327 546 27
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -18 263 -12 765 2 576 -1 814
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 556 -9 226 -2 386 8 344
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 471 -9 118 -2 434 8 223
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -85 108 -48 -121
Środki pieniężne na początek okresu 7 165 20 947 20 915 10 185
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 11 721 11 721 18 529 18 529
o ograniczonej możliwości dysponowania 198 198 374 374
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
RAPORT_III KWARTAŁ_2012-informacja dodatkowa.pdf Informacje dodatkowe

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d464b0l

Podziel się opinią

Share
d464b0l
d464b0l