Trwa ładowanie...
d3d02n9

ADV.PL - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poni...

ADV.PL - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10%. (18/2013)

Share
d3d02n9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ADV.PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10%. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa SMT S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent") informuje, że w dniu 26 lutego 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Investors") zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które nastąpiło wyniku dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa SMT S.A. w drodze emisji akcji serii D, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 11/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku o następującej treści : "Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) ppkt a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) (dalej: "Ustawa") Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-640), przy ul. Mokotowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000227685 (dalej: "Towarzystwo") zawiadamia, że następujące podmioty, które dotychczas posiadały akcje spółki publicznej Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (81-368), przy ul. Świętojańskiej 9 lok. 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000286369 (dalej: "Spółka) w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku w dniu 21 lutego 2013 roku (dalej: "Zdarzenie"), zmianie
uległ stan posiadania akcji Spółki, a tym samym stan liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w następujący sposób: 1.Fundusze inwestycyjne otwarte, reprezentowane i zarządzane przez Towarzystwo, tj: Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO; Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO; Investor Zrównoważony FIO; Investor Top 25 Małych Spółek FIO; Investor Akcji FIO oraz subfundusz Investor Infrastruktury i Informatyki, wydzielony w ramach Investor Parasol SFIO (dalej: "Fundusze") ? na dzień przed wystąpieniem Zdarzenia, tj. na dzień 20 lutego 2013 r., posiadały łącznie 959.389 akcji, które stanowiły 13,71% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku nastąpienia Zdarzenia, w dniu 21 lutego 2013 r., Fundusze posiadały łącznie 959.389 akcje, które stanowiły 8,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym: a. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO ? posiadał 249.161 akcji Spółki, które stanowiły 3,56 %
udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 3,56 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 249.161 głosów z akcji Spółki, po wystąpieniu Zdarzenia posiada 249.161 akcji Spółki, które stanowią 2,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 2,33% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 249.161 głosów z akcji Spółki; b. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO ? posiadał 28.061 akcji Spółki, które stanowiły 0,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 0,40% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 28.061 głosów z akcji Spółki, po wystąpieniu Zdarzenia posiada 28.061 akcji Spółki, które stanowią 0,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 0,26% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 28.061 głosów z akcji Spółki; c. Investor Zrównoważony FIO ?posiadał 104.739 akcji Spółki które stanowiły 1,50%
udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 1,50% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 104.739 głosów z akcji Spółki, po wystąpieniu Zdarzenia posiada 104.739 akcji Spółki, które stanowią 0,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 0,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 104.739 głosów z akcji Spółki; d. Investor Top 25 Małych Spółek FIO ? posiadał 468.514 akcji Spółki, które stanowiły 6,69% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 6,69% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 468.514 głosów z akcji Spółki, po wystąpieniu Zdarzenia posiada 468.514 akcji Spółki, które stanowią 4,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 4,39% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 468.514 głosów z akcji Spółki; e. Investor Akcji FIO ? posiadał 90.921 akcji Spółki, które stanowiły 1,30% udziału w
kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 1,30% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 90.921 głosów z akcji Spółki, po wystąpieniu Zdarzenia posiada 90.921 akcji Spółki, które stanowią 0,85% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 0,85% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 90.921 głosów z akcji Spółki; f. Subfundusz Investor Infrastruktury i Informatyki ? posiadał 17.993 akcji Spółki, które stanowiły 0,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 0,26% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 17.993 głosów z akcji Spółki, po wystąpieniu Zdarzenia posiada 17.993 akcji Spółki, które stanowią 0,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 0,17% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 17.993 głosów z akcji Spółki. Podsumowując, w wyniku Zdarzenia, łączny stan posiadania akcji Spółki przez fundusze
inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo wynosi 959.389 akcji, które stanowią 8,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 8,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 959.389 głosów z akcji Spółki. W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie zaangażowania kapitałowego Funduszy w spółkę publiczną Grupa ADV S.A. Ewentualne decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji przedmiotowej spółki uzależnione będą od sytuacji spółki, oceny tej sytuacji i warunków rynkowych. Na decyzję o nabyciu lub zbyciu akcji spółki wpływ będzie miała też wartość aktywów Funduszy. Ponadto informujemy, że nie istnieją podmioty zależne od Funduszy lub Towarzystwa, które posiadałyby akcje Spółki. Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Spółki nie nastąpiło w związku z posiadaniem akcji w sytuacji określonej w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy. " | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3d02n9

| | | GRUPA ADV S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ADV.PL | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-368 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Świętojańska | | 9/4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 669 52 62 | | 58 669 52 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@grupa-adv.pl | | www.grupa-adv.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 583-26-22-565 | | 191845930 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Kamila KArpińska członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3d02n9

Podziel się opinią

Share
d3d02n9
d3d02n9