Trwa ładowanie...
d3nst50
d3nst50

AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

...
Share
d3nst50

05.07. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30 czerwca 2010

(zł) (%) I Portfel 7 827 025 930,10 99,61 inwestycyjny 1 Obligacje, bony i inne papiery 4 630 645 226,53 58,93 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery 24 653 551,04 0,31 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 222 880 000,00 2,84 wartościowe, w walucie polskiej 4 Akcje spółek notowanych na 2 530 094 870,25 32,2 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy 2 705 406,25 0,03 inwestycyjnych 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 16 174 930,00 0,21 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10a Obligacje przychodowe, o których 36 022 934,03 0,46 mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach 11 Zdematerializowane zgodnie z 4 461 720,00 0,06 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż zdematerializowane 161 029 492,00 2,05 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne 13b Listy zastawne 30 644 400,00 0,39 15 Obligacje emitowane przez Bank 167 713 400,00 2,13 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

II Środki 2 951 782,69 0,04 pieniężne - na rachunku 9 362,47 0 podstawowym - na rachunkach 2 939 595,46 0,04 przeliczeniowych - na innych rachunkach 2 824,76 0 III Należności 27 937 264,01 0,36

Razem aktywa 7 857 914 976,80 100

kom mra

d3nst50

Podziel się opinią

Share
d3nst50
d3nst50