Trwa ładowanie...
d7hl1vp

AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

...

d7hl1vp
d7hl1vp

03.12. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30 listopada 2010

(zł) (%)

I Portfel inwestycyjny 8 552 375 567,55 97,10
1 Obligacje, bony i inne papiery 4 988 548 838,30 56,64
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także kredyty i
pożyczki udzielane tym podmiotom
2 Obligacje i inne dłużne papiery 24 548 187,18 0,28
wartościowe, opiewające na
świadczenia pieniężne, gwarantowane
lub poręczane przez Skarb Państwa
albo Narodowy Bank Polski, a także
depozyty, kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane przez te
podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 34 590 000,00 0,39
wartościowe, w walucie polskiej
4 Akcje spółek notowanych na 3 087 772 881,40 35,06
regulowanym rynku giełdowym, a także
notowane na regulowanym rynku
giełdowym prawa poboru, prawa do
akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
6 Akcje narodowych funduszy 7 681 298,30 0,09
inwestycyjnych
7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 17 265 590,16 0,20
przez fundusze inwestycyjne
zamknięte
10a Obligacje przychodowe, o których 34 579 772,21 0,39
mowa w ustawie z dnia 29 czerwca
1995 r. o obligacjach
11 Zdematerializowane zgodnie z 4 451 100,00 0,05
przepisami ustawy, o której mowa w
pkt 5, obligacje emitowane przez
inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne Warszawa,
które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
13 obligacje i inne dłużne papiery 161 386 900,00 1,83
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne
13b Listy zastawne 30 492 600,00 0,35
15 Obligacje emitowane przez Bank 161 058 400,00 1,83
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym.
II Środki pieniężne 230 176 592,89 2,61
- na rachunku podstawowym 5 013,55 0,00
- na rachunkach przeliczeniowych 230 168 348,51 2,61
- na innych rachunkach 3 230,83 0,00
III Należności 25 475 531,14 0,29
Razem aktywa 8 808 027 691,58 100,00

kom abs

d7hl1vp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d7hl1vp