Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
komunikat
+1

Aegon PTE SA zmiana stautu AEGON OFE

Zarząd AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych...
Share
d27t0al

Zarząd AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) informuje, że w związku z połączeniem AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Skarbiec-Emerytura Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna uchwałą nr 3 (24/2007) z 26 października 2007 r. dokonało zmiany Statutu AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego w ten sposób, że:

(a) Paragraf 2 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 110.356.000 zł (sto dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy zł) i dzieli się na 110.356 (sto dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc zł) każda i wartości emisyjnej 8.543,99 zł (osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy zł i dziewięćdziesiąt dziewięć gr) każda." (b) Paragraf 2 ust. 4 otrzymał następujące brzmienie: "Akcjonariuszami Towarzystwa są:

1) AEGON Woningen Nova B.V. z siedzibą w Hadze, AEGONplein 50, 2591 TV Haga, Holandia, posiadający 55.544 akcji o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc zł) każda, stanowiących 50,3% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa, oraz

d27t0al

2) BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, posiadający 54.812 akcji o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc zł) każda, stanowiących 49,7% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa." (c) Paragraf 18 ust. 6 otrzymał następujące brzmienie: "Wysokość opłaty miesięcznej za zarządzanie Funduszem przez Towarzystwo jest obliczana w każdym dniu ustalania wartości aktywów netto Funduszu. Opłata jest uiszczana w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca i do dnia 31 grudnia 2010 r. nie może przekroczyć w skali miesiąca kwoty 15 000 000 zł. (d) Paragraf 19 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie: "Fundusz pobiera opłatę z tytułu uczestnictwa w Funduszu, zwaną "opłatą członkowską", w formie potrącenia, z każdej wpłaconej składki przed jej przeliczeniem na jednostki rozrachunkowe, w wysokości uzależnionej od okresu członkostwa w Funduszu." (e) Paragraf 19 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: "Opłata członkowska dla członków Funduszu, dla których przed dniem 1 kwietnia 2004 r.
okres członkostwa w Funduszu nie trwał nieprzerwanie dłużej niż 24 miesiące wynosi:

3) od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. - 7% kwoty wpłaconej składki; 2) w 2011 r. - 6,125% kwoty wpłaconej składki; 3) w 2012 r. - 5,25% kwoty wpłaconej składki; 4) w 2013 r. - 4,375% kwoty wpłaconej składki; 5) od 1.01.2014 r. - 3,5% kwoty wpłaconej składki." (f) W paragrafie 19 dodano ust. 3 w następującym brzmieniu: "Opłata członkowska dla członków Funduszu, dla których przed dniem 1 kwietnia 2004 r. okres członkostwa w Funduszu trwał nieprzerwanie dłużej niż 24 miesiące wynosi: 1) do 31 grudnia 2011 r. - 5,9% kwoty wpłaconej składki; 2) w 2012 r. - 5,25% kwoty wpłaconej składki; 3) w 2013 r. - 4,375% kwoty wpłaconej składki; 4) od 1.01.2014 r. - 3,5% kwoty wpłaconej składki." (g) Ponadto dotychczasowemu ust. 2 paragrafu 19 nadaje się numer 4.

Zarząd AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. informuje ponadto, że decyzją z dnia 9 maja 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na dokonanie powyższych zmiany w Statucie AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego i decyzją z tego samego dnia zezwoliła na skrócenie terminu wejścia ich w życie w ten sposób, że: Ě Zmiany par 2 ust. 2 i ust. 4 statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, jednakże nie wcześniej niż w dniu zarejestrowania podwyższonego kapitału zakładowego AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w związku z połączeniem AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. i Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec-Emerytura S.A. Ě Zmiany polegające na zmianie brzmienia par. 18 ust. 6, par. 19 ust. 1 i 2, dodaniu ust. 3 w par. 19 oraz oznaczeniu dotychczasowego par. 19 ust 2 jako par. 19 ust. 4 statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,
jednakże nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2008 r.

Ogłoszenie zmian statutu AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego nastąpiło 30 czerwca 2008 r. w dzienniku Rzeczpospolita, przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu.

kom abs/zdz

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al