Trwa ładowanie...
d13nqal

AGORA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

AGORA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d13nqal
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 282 819 253 995 68 167 60 628
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 531 (9 566) 610 (2 283)
Zysk (strata) brutto 1 441 (9 805) 347 (2 340)
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (228) (9 612) (55) (2 294)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 334 8 642 7 552 2 063
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 921) (34 119) (1 668) (8 144)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 946) (9 419) (4 084) (2 248)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 7 467 (34 896) 1 800 (8 330)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 48 437 386 50 937 386 48 437 386 50 937 386
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,005) (0,19) (0,001) (0,05)
.
. bilans na bilans na bilans na bilans na
. 2015-03-31 2014-12-31 2015-03-31 2014-12-31
Aktywa razem 1 524 021 1 556 499 372 712 365 178
Zobowiązania długoterminowe 112 632 116 265 27 545 27 278
Zobowiązania krótkoterminowe 245 050 275 155 59 929 64 556
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 149 361 1 149 589 281 086 269 711
Kapitał zakładowy 50 937 50 937 12 457 11 951
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 48 437 386 50 183 961 48 437 386 50 183 961
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 23,73 22,91 5,80 5,37
.
.
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
1 kwartał(y) 1 kwartał(y) 1 kwartał(y) 1 kwartał(y)
narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/
2015 okres od 2014 okres od 2015 okres od 2014 okres od
2015-01-01 do 2014-01-01 do 2015-01-01 do 2014-01-01 do
2015-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2014-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 150 094 140 176 36 177 33 460
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (18 358) (16 604) (4 425) (3 963)
Zysk (strata) brutto (16 417) (15 287) (3 957) (3 649)
Zysk (strata) netto (13 113) (13 210) (3 161) (3 153)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 565 498 4 234 119
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 469 (7 343) 1 077 (1 753)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 103) (9 299) (1 471) (2 220)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 15 931 (16 144) 3 840 (3 854)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 48 437 386 50 937 386 48 437 386 50 937 386
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,27) (0,26) (0,07) (0,06)
.
bilans na bilans na bilans na bilans na
2015-03-31 2014-12-31 2015-03-31 2014-12-31
Aktywa razem 1 177 826 1 195 793 288 047 280 551
Zobowiązania długoterminowe 25 310 27 900 6 190 6 546
Zobowiązania krótkoterminowe 159 473 161 737 39 000 37 946
Kapitał własny 993 043 1 006 156 242 857 236 059
Kapitał zakładowy 50 937 50 937 12 457 11 951
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 48 437 386 50 183 961 48 437 386 50 183 961
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,50 20,05 5,01 4,70
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RaportIkw2015_pl.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13nqal

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 45 ust. 1a - 1c ustawy o rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-732 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Czerska | | 8/10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 555 60 17 | | 022 840 00 67 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | investor@agora.pl | | www.agora.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-03-05-644 | | 011559486 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Bartosz Hojka Prezes Zarządu
2015-05-11 Tomasz Jagiełło Członek Zarządu
2015-05-11 Grzegorz Kossakowski Członek Zarządu
2015-05-11 Robert Musiał Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13nqal

Podziel się opinią

Share
d13nqal
d13nqal