Trwa ładowanie...
d41z4uk
espi

AGTES S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu liczby akcji będących w posiadaniu ALTUS TFI S.A. (4/2014)

AGTES S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu liczby akcji będących w posiadaniu ALTUS TFI S.A. (4/2014)
Share
d41z4uk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AGTES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu liczby akcji będących w posiadaniu ALTUS TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AGTES S.A. informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 roku otrzymał od ALTUS TFI S.A. zawiadomienie o następującej treści: ?Dotyczy: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 25% Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późń. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: ?ALTUS TFI SA?,), zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż łączny udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów w AGTES S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) zmniejszył się poniżej 25% i obecnie wynosi 21,10%. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 18
czerwca 2014 r. transakcji sprzedaży poza rynkiem zorganizowanym 312 900 akcji Spółki na mocy umów zawartych w dniu 28 stycznia 2014 r. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 1 652 900 akcji Spółki, stanowiących 26,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1 652 000 głosów, co stanowiło 26,03% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 1 340 000 akcji Spółki, stanowiących 21,10% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 340 000 głosów w Spółce, co stanowi 21,10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Ogólna liczba akcji
Spółki w Spółce wynosi 6 350 000. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 6 350 000. Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Marcin Pawlikowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41z4uk

Podziel się opinią

Share
d41z4uk
d41z4uk