Trwa ładowanie...
d3tn2oi

ALCHEMIA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r. (25/2012)

ALCHEMIA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r. (25/2012)

Share
d3tn2oi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alchemia S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych za 2012 rok. Odpowiednie jednostkowe skrócone kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe będą zamieszczane w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych. 1.Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (SA-QS) - za IV kwartał 2011 roku ? 20.02.2012 r. - za I kwartał 2012 roku ? 14.05.2012 r. - za III kwartał 2012 roku ? 12.11.2012 r. - za IV kwartał 2012 roku ? 27.02.2013 r. Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych (jednostkowych) stosownie do paragrafu 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz. U. nr 33 z 2009 roku poz. 259) ponieważ przekazywane skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną
informację finansową zawierającą informacje określone w paragrafie 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie wstępne oraz ust. 8 i 9 cytowanego rozporządzenia. 2.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PS) za 2012 rok ? 30.08.2012 r. Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnego półrocznego (jednostkowego) raportu za 2012 rok stosownie do paragrafu 83 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz. U. nr 33 z 2009 roku poz. 259) ponieważ przekazywany skonsolidowany raport półroczny za 2012 rok będzie zawierał skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania, zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów
pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta, nie zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 3. Raport roczny ? jednostkowy (SA-R) za 2011 rok ? 26.04.2012 r. 4. Raport roczny ? skonsolidowany (SA-RS) za 2011 rok ? 26.04.2012 r. 5. Raport roczny - jednostkowy (SA-R) za 2012 rok ? 29.04.2013 r. 6. Raport roczny - skonsolidowany (SA-RS) za 2012 rok ? 29.04.2013 r. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

| | | ALCHEMIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALCHEMIA | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-22) 658 64 52 | | (0-22) 658 64 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@alchemiasa.pl | | www.alchemiasa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 747-000-60-96 | | 530544669 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu
2012-01-31 Małgorzta Sochocka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

Podziel się opinią

Share
d3tn2oi
d3tn2oi