Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4
espi

ALCHEMIA - Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta. (114/2014)

ALCHEMIA - Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta. (114/2014)
Share
d27uut4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 114 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: ,,Emitentem") informuje, że w dniu 17 listopada 2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy ? Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 05 listopada 2014 r. do rejestru zastawów, zastawu rejestrowego na akcjach własnych Emitenta pod pozycją 2422846. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: ?Bankiem?) na 2.200.000 zdematerializowanych akcjach własnych Emitenta, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, dopuszczonych do obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych kodem PLGRBRN00012, o wartości nominalnej 1,30 PLN każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.860.000,00 PLN. Zastaw został ustanowiony w wyniku umowy kredytowej nr U0001496786758 o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 29 grudnia 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Bankiem a Emitentem. Najwyższa suma zabezpieczenia została
oznaczona na kwotę 80.000.000,00 PLN. Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi Emitentem oraz osobami nadzorującymi Emitenta a Bankiem nie występują żadne powiązania w rozumieniu właściwych przepisów. Wartość ustanowionego zastawu rejestrowego przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 EUR przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,1382 j.t.) oraz § 5 ust. 1 pkt 1 i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 r.,
133j.t.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Karina Wściubiak - Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4