Trwa ładowanie...
d3sbop6
d3sbop6
espi

ALCHEMIA - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości spółki zależnej (13/...

ALCHEMIA - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości spółki zależnej (13/2011)
Share
d3sbop6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem") informuję, że w dniu 14 lutego 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice?Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy?Rejestru Zastawów z dnia 1 lutego 2011 r. o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego pod pozycją 2246266.Zastaw rejestrowy został ustanowiony przez Rurexpol Sp. z o.o. (dalej zwana: Rurexpol) (spółka w 100 % zależna od Emitenta), na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: Bank) na zbiorze rzeczy oznaczonych co do gatunku stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład była zmienny (zapasy magazynowe). Wartość ewidencyjna zbioru na dzień 26 stycznia 2011 r. wynosiła 15.000.000,00 PLN.Podstawę ustanowienia zastawu stanowiła umowa zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Rurexpol oraz Bankiem z dnia 27 stycznia 2011 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2011 z dnia 28 stycznia 2011. Umowa zastawu rejestrowego została zawarta w celu zabezpieczenia
wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytowej nr U0001496786785 o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 29 grudnia 2010 r., zawartej pomiędzy Emitentem oraz Bankiem, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 27 stycznia 2011 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 28 stycznia 2011. Najwyższa suma zabezpieczenia została określona na kwotę 80.000.000,00 PLN.Zarówno pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi Emitentem, osobami nadzorującymi Emitenta oraz Bankiem, jak również pomiędzy Rurexpol Sp. z o.o., osobami zarządzającymi Rurexpol Sp. z o.o., osobami nadzorującymi Rurexpol Sp. z o.o. oraz Bankiem, nie występują żadne powiązania w rozumieniu właściwych przepisów.Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z zawarciem aneksu nr 1 z dnia 7 lutego 2011 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2011 z dnia 9 lutego 2011, do umowy zastawu rejestrowego zawartej pomiędzy Rurexpol a Bankiem z dnia 27 stycznia 2011 r. dotyczącym zmiany najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty
80.000.000,00 PLN na kwotę 60.000.000,00 PLN, w dniu 9 lutego 2011 r. został złożony przez Rurexpol wniosek do Sądu Rejonowego Katowice?Wschód IXWydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów w Katowicach o wpis zastawu rejestrowego uwzględniającego zmianę dokonaną ww. aneksem.Ustanowienie niniejszego zastawu podlega przekazaniu do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, albowiem najwyższa suma zabezpieczenia została oznaczona na kwotę 80.000.000,00 zł tj. przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 EUR przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 1 i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Karina Wściubiak-Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sbop6

Podziel się opinią

Share
d3sbop6
d3sbop6