Trwa ładowanie...
d245g3j
espi

ALIOR BANK S.A. - Spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży ...

ALIOR BANK S.A. - Spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji Meritum Bank ICB S.A. (68/2014)

Share
d245g3j

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 68 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji Meritum Bank ICB S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2014 oraz w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. (?Bank?) uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości oraz zmiany statutu Banku (?Uchwała w Sprawie Podwyższenia?), o czym Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 67/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r., Zarząd Banku niniejszym informuje, że w dniu 2 grudnia 2014 r. spełnił się jeden z warunków zawieszających określonych w przedwstępnej umowie sprzedaży akcji Meritum Bank ICB S.A. zawartej przez Bank z Innova Financial Holdings S.? r.l, WCP Coöperatief U.A. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w dniu 20 października 2014 r., o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 56/2014 z dnia 21
października 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Satisfying a condition precedent to the share sale agreement concerning the shares of Meritum Bank ICB S.A. Further to the current report No. 65/2014 and in relation to the fact that the Extraordinary General Meeting of Alior Bank S.A. (the “Bank”) adopted a resolution on: conditional increase in the share capital of the Bank through issue of series H ordinary bearer shares with the deprivation of the pre-emptive right of current shareholders of the Bank in entirety, issue of series D subscription warrants with the deprivation of the pre-emptive right of current shareholders of the Bank in entirety and on amendments to the Bank’s Charter (the “Capital Increase Resolution”), as announced by the Bank in its current report No. 67/2014 of December 2, 2014, the Management Board of the Bank hereby announces that on December 2, 2014 one of the conditions precedent set out in the preliminary shares sale agreement of Meritum Bank ICB S.A. between the Bank and Innova Financial Holdings S. à r. l., WCP Coöperatief
U.A. and the European Bank for Reconstruction and Development of October 20, 2014 as reported by the Bank in its current report No. 56/2014 of October 21, 2014 was satisfied. Legal basis: § 5 Section 1 Item 4 of Ordinance of the Ministry of Finance dated 19 February 2009 on the current and periodical information delivered by the issuers of securities and on consideration as equivalent the information required by law of the countries outside the EU | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d245g3j

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-232 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łopuszańska | | 38D | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 555 22 22 | | 22 555 23 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | www.aliorbank.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d245g3j

Podziel się opinią

Share
d245g3j
d245g3j