Trwa ładowanie...
d13c6sv
d13c6sv

ALLIANZ OFE półroczna struktura aktywów

...
Share
d13c6sv

08.07. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację półroczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 30 czerwca 2010r.

Portfel inwestycyjny

d13c6sv

Emitent/Bank Nazwa Termin Wartość Udział wykupu lokaty w PLN lokaty w aktywach Funduszu

1. Obligacje, bony i inne papiery 3259757605,18 58,51% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

Skarb Państwa DS1015 2015-10-24 174334680,00 3,13% Skarb Państwa DS1017 2017-10-25 261482881,32 4,69% Skarb Państwa DS1019 2019-10-25 422303412,69 7,58% Skarb Państwa DZ1111 2011-11-24 90927477,50 1,63% Skarb Państwa IZ0816 2016-08-24 136154255,84 2,44% Skarb Państwa OK0112 2012-01-25 163275000,00 2,93% Skarb Państwa OK0711 2011-07-25 57420000,00 1,03% Skarb Państwa OK0712 2012-07-25 71845758,60 1,29% Skarb Państwa PP1013 2013-10-24 70476000,00 1,26% Skarb Państwa PS0412 2012-04-25 227264222,64 4,08% Skarb Państwa PS0413 2013-04-25 259298169,09 4,65% Skarb Państwa PS0414 2014-04-25 348099166,40 6,25% Skarb Państwa PS0415 2015-04-25 158738494,50 2,85% Skarb Państwa PS0511 2011-05-24 175969682,68 3,16% Skarb Państwa WS0922 2022-09-23 256721872,94 4,61% Skarb Państwa WZ0118 2018-01-25 137369423,75 2,47%

2. Obligacje i inne dłużne papiery 14467952,58 0,26 % wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

d13c6sv

3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 44493959,13 0,80% wartościowe, w walucie polskiej 4. Akcje spółek notowanych na 1836511425,71 32,96% regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Asseco Poland S.A. 61461666,00 1,10% Bank Polska Kasa Opieki S.A. 150570100,26 2,70% Bank Zachodni WBK S.A. 79799780,41 1,43% ING Bank Śląski S.A. 61441223,88 1,10% KGHM Polska Miedź S.A. 76007829,27 1,36% Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. 59482213,41 1,07% PKO Bank Polski S.A. 164543019,03 2,95% Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 154561628,95 2,77% 5. Obligacje i inne dłużne papiery 41778400,00 0,75% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 6. Inne niż zdematerializowane 4170708,63 0,07% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub miasto stołeczne Warszawa 7. Obligacje i inne dłużne papiery 164230754,10 2,95% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 8. Obligacje emitowane przez Bank 192544385,54 3,46% Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym Bank Gospodarstwa IDS1018 2018-10-24 72441231,44 1,30% Krajowego Bank Gospodarstwa IPS1014 2014-10-24 109906650,00 1,97% Krajowego

4. Należności i środki pieniężne 13696180,53 0,24%

kom mra

d13c6sv

Podziel się opinią

Share
d13c6sv
d13c6sv