Trwa ładowanie...
d15i4wd

ALMA - Raport roczny R 2014

ALMA - Raport roczny R 2014

Share
d15i4wd
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 992 845 967 562 236 998 229 771
Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej -2 488 15 122 -594 3 591
Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -9 778 6 275 -2 334 1 490
Zysk netto z działalności kontynuowanej -9 521 6 584 -2 273 1 564
Całkowite dochody -10 355 14 515 -2 472 3 447
Przepływy pieniężne netto z kontynuowanej działalności operacyjnej 23 002 17 872 5 491 4 244
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 217 -14 011 -291 -3 327
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 492 -10 734 -5 369 -2 549
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym z działalności kontynuowanej -707 -6 873 -169 -1 632
Aktywa razem 585 006 577 945 137 251 139 358
Zobowiązania długoterminowe 94 457 114 670 22 161 27 650
Zobowiązania krótkoterminowe 268 288 229 508 62 944 55 340
Kapitał własny 222 261 233 767 52 146 56 367
Kapitał zakładowy 5 561 5 561 1 305 1 341
Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 5 560 990 5 560 990 5 560 990 5 560 990
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) -1,71 1,18 -0,41 0,28
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) 39,97 42,04 9,38 10,14
Pozycje od I do IX i od XV do XVI (z rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2014 roku wyniósł: 1 EUR=4,1893 PLN, a za 12 miesięcy 2013 roku wyniósł: 1 EUR=4,2110 PLN. Pozycje od X do XIV i XVII (ze sprawozdania z sytuacji finansowej) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2014 roku, który wyniósł: 1 EUR=4,2623 PLN i na 31.12.2013 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1472 PLN. Zysk na działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia wazona liczba akcji w danym okresie. Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji zwykłych w danym okresie.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu jednostkowe 31-12-2014.pdf 1, Pismo Prezesa Zarządu
Alma Market SA_Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31-12-2014 rok.pdf 2. Roczne sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności ALMA MARKET SA za 2014 rok.pdf 3. Roczne sprawozdanie z działalności
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 2014.pdf 4. Oświadczenie Zarządu podpisane przez wszystkich członków Zarządu spółki dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów 2014.pdf 5. Oświadczenie Zarządu podpisane przez wszystkich członków Zarządu spółki dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów
Alma Market Opinia i raport biegłego rewidenta jednostkowe 31-12-2014.pdf 6. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania spółki

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d15i4wd

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALMA MARKET SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALMA | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-964 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Pilotów | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 012 627-63-20 | | 012 627-61-65 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@almamarket.pl | | www.almamarket.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6760016731 | | 350511695 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny
2015-03-23 Mariusz Wojdon Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający
2015-03-23 Małgorzata Moska Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Handlowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Łukasz Magiera Dyrektor Finansowy
2015-03-23 Marzanna Kapuścińska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d15i4wd

Podziel się opinią

Share
d15i4wd
d15i4wd