Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

ALTERCO - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

ALTERCO - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody ze sprzedaży 3 264 9 653 779 2 292
Koszt własny sprzedaży 1 200 4 686 286 1 113
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 064 4 967 493 1 180
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 698 -28 329 -883 -6 727
Zysk (strata) brutto -51 549 -69 162 -12 305 -16 424
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -51 549 -69 162 -12 305 -16 424
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
Zysk (strata) netto za okres -51 549 -69 162 -12 305 -16 424
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 835 952 5 835 952 5 835 952 5 835 952
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -8,83 -1,85 -2,11 -0,44
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 835 952 5 835 952 5 835 952 5 835 952
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -8,83 -1,85 -2,11 -0,44
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -6 -98 -1 -23
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0 -1 098 0 -261
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0
Przepływy środków pieniężnych netto, razem -6 -1 196 -1 -284
.. 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Aktywa trwałe 29 990 29 990 7 036 7 231
Aktywa obrotowe 21 290 57 438 4 995 13 850
Aktywa razem 51 280 87 428 12 031 21 081
Kapitał własny -230 756 -179 207 -54 139 -43 212
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 282 036 266 635 66 170 64 293
Pasywa razem 51 280 87 428 12 031 21 081
Liczba akcji (w szt.) 5 835 952 5 835 952 5 835 952 5 835 952
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -39,54 -30,71 -9,28 -7,40
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 835 952 5 835 952 5 835 952 5 835 952
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -39,54 -30,71 -9,28 -7,40
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Alterco_QSrIV2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania:
ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-526 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śmiała 59/1
(ulica) (numer)
+48 730 054 682 22 203 59 55
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Mariusz Lewandowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi