Trwa ładowanie...
d17gil2
espi

ALTUS TFI S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej licz ...

ALTUS TFI S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (47/2014)
Share
d17gil2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALTUS TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 5 listopada 2014 r. od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie (?EBOR?) zawiadomienia przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 1) w Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm., ?Ustawa?), informującego o zwiększeniu ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zdarzeniem powodującym zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce była rejestracja w dniu 23 października 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej, powodującym zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, EBOR posiadał
3.400.000 akcji Spółki, stanowiących 5,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 3.400.000 głosów, stanowiących 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po zmianie udziału spowodowanej dokonaniem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej, EBOR posiada 3.400.000 akcji Spółki, stanowiących 5,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 3.400.000 głosów, stanowiących 5,23% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Ponadto, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, brak jest podmiotów zależnych od EBOR. posiadających akcje Spółki, a także brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PANKIEWICZA 3
(ulica) (numer)
(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86
(telefon) (fax)
biuor@altustfi.pl www.altustfi.pl
(e-mail) (www)
1080003690 141158275
(NIP) (REGON)
d17gil2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Witold Chuść Członek Zarządu
2014-11-05 Jakub Ryba Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17gil2

Podziel się opinią

Share
d17gil2
d17gil2