Trwa ładowanie...
d21ef2o
d21ef2o
espi

ALUMETAL - Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW ... - EBI

ALUMETAL - Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (1/2014)
Share
d21ef2o

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Alumetal S.A. (?Spółka?), doceniając rangę zasad ładu korporacyjnego dla zapewnienia przejrzystości stosunków wewnętrznych oraz relacji Emitenta z jego otoczeniem zewnętrznym, a w szczególności z obecnymi i przyszłymi akcjonariuszami Emitenta, wykonując obowiązek nałożony §29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, że przyjmuje do stosowania wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW? z wyłączeniem: - Dobra Praktyka II.2 realizowana przez zarządy spółek giełdowych ? w zakresie, w jakim odnosi się do zapewnienia przez Spółkę funkcjonowania jej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt.1 Dobrych Praktyk. Spółka, po dniu pierwszego notowania Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, z uwagi na związane z tym koszty, zamierza prowadzić swoją stronę internetową w języku angielskim nie w pełnym zakresie wskazanym w części II pkt. 1 Dobrych Praktyk. Spółka zamierza publikować w
języku angielskim tylko podstawowe dokumenty korporacyjne Spółki. Spółka rozważy prowadzenie strony internetowej w języku angielskim w pełnym zakresie od dnia 1 stycznia 2015 r. - Dobra Praktyka III.8 stosowana przez członków rad nadzorczych ? w zakresie, w jakim dotyczy istnienia komitetów działających w Radzie Nadzorczej, w odniesieniu do których zadań i funkcjonowania powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia KE. Na dzień niniejszego raportu w Radzie Nadzorczej nie funkcjonują ani Komisja ds. nominacji, ani Komisja ds. Wynagrodzeń, ani też komitet audytu. Zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, w tym przynajmniej jeden członek komitetu audytu spełniający warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Jednocześnie powołany Statut wskazuje, że Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5(pięciu) członków, może
wykonywać zadania komitetu audytu. Ponadto, zgodnie z powołanym Statutem Rada Nadzorcza może powoływać również inne komitety niż komitet audytu, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń.. - Dobra Praktyka IV.10 stosowana przez akcjonariuszy ? w zakresie, w jakim dotyczy obowiązku zapewnienia przez Spółkę akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: (1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, (2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Zgodnie ze Statutem, udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej będzie przez Spółkę zapewniony, tylko w przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierać będzie informacje o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Podstawa prawna: Regulamin GPW §29 pkt 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d21ef2o

Podziel się opinią

Share
d21ef2o
d21ef2o