Trwa ładowanie...
d3vc509

AMREST - Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (151/2015)

AMREST - Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (151/2015)

Share
d3vc509

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 151 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do RB 69/2015 z dnia 25.05.2015 r. Zarząd AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 2 września 2015 roku transakcji zbycia 344 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 2 września 2015 roku. Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji: 1) Cena zbytych akcji: - 0,00 PLN ? Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 800 opcji (100 nadanych po cenie 81,82 PLN oraz 700 nadanych po cenie 96,50 PLN), które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 r. 2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01, 3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0016% kapitału zakładowego Spółki czyli 344 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 106 480 akcji czyli 106 480 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5019%
ogólnej liczby głosów w Spółce. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 151/2015 Disposal of AmRest shares related to the exercise of stock options plan;In regards to RB 69/2015 dated 25.05.2015 the Management Board of AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?the Company?) informs that on September 2nd, 2015 the Company disposed 344 own shares to entitled participants of the incentive management stock options plan. The settlement date of the transaction was September 2nd, 2015.;The detailed information regarding the transaction:;1) The price of sold shares:;- PLN 0.00 - The shares were transferred free of charge as a result of exercising 800 options (100 granted at the price of PLN 81.82, 700 granted at the price of PLN 96.50), that were settled at the intrinsic value in accordance with a settlement method described in p. 7.1 a) of Employee Stock Option Plan Rules adopted by resolution no 3/11/2014 of the Supervisory Board of AmRest Holdings SE of November 20th, 2014.;2) The nominal value: EUR 0.01 for each share,;3) The total number of shares sold by AmRest represents 0.0016% of
the Company?s registered capital being 344 votes on the AGM of AmRest,;4) After the transactions AmRest owns 106 480 of its own shares, 106 480 votes on the AGM of AmRest, being 0.5019% in the total number of votes.;Legal act: § 5 (1) (6) of the Ordinance of the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19th February 2009 (Dz.U. 2014 item 133) | | |
| | | | |

d3vc509

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AmRest Holdings SE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

Podziel się opinią

Share
d3vc509
d3vc509